Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD331
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. 

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 3 kwietnia 2014 r. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw konieczne jest przygotowanie aktu wykonawczego wydawanego na podstawie art. 35b ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.). Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 434) nowelizuje art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, umożliwiając dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej kosztów ponoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych związanych z udziałem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej w 2014 r. Ustawa ta wprowadza także zmiany w ustawie o społeczno – zawodowych organizacjach rolników oraz w ustawie o związkach zawodowych rolników indywidualnych w zakresie dofinansowania kosztów udziału tych organizacji w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2014 r. na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych.

Zgodnie z art. 35b ust. 5 Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi:

  1. szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE,
  2. konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE,
  3. konieczne elementy informacji z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE.   
Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie reguluje całość spraw związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z udziałem polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE w 2014 r. W projekcie rozporządzenia przewidziano, iż dofinansowanie będzie obejmowało: składki członkowskie – do 95% ich wysokości, koszty związane z przygotowaniem, uzgadnianiem i prezentowaniem stanowisk na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji UE – do 95% kosztów, koszty prowadzenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli, obsługującego organizacje rolnicze zrzeszone w COPA – COGECA – do 95%, koszty obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA – COGECA – do 95% kosztów oraz koszty wykonania zamówionych analiz lub ekspertyz – do 50% kosztów. Dotacja celowa będzie udzielona Krajowej Radzie Izb Rolniczych w drodze umowy między Ministrem a Krajową Radą Izb Rolniczych, po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych o udzielenie dotacji celowej. Dotacja będzie przekazana Krajowej Radzie Izb Rolniczych w dwóch transzach: pierwsza transza będzie przeznaczona na dofinansowanie składek członkowskich oraz kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitetach COPA – COGECA, natomiast druga transza będzie obejmowała pozostałe koszty, tj. koszty przygotowania, uzgadniania i prezentowania stanowisk, koszty prowadzenia przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli oraz koszty wykonania zamówionych analiz lub ekspertyz. Podział dotacji celowej na dwie transze ma na celu zapewnienie opłacenia przez organizacje rolnicze w pierwszej kolejności składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim w prac w Komitetach COPA – COGECA. W ramach drugiej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała organizacjom rolniczym środki w częściach za każdy kwartał w wysokości, w terminach i na warunkach określonych w umowach z tymi organizacjami. Krajowa Rada Izb Rolniczych będzie przekazywała środki z dotacji celowej organizacjom rolniczym na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów w ramach poszczególnych transz. W projekcie rozporządzenia wprowadzono także katalog rodzajów kosztów, które będą objęte dotacją celową w 2014 r. Ma to na celu doprecyzowanie, jakie koszty mogą być dofinansowane ze środków dotacji celowej oraz uporządkowanie struktury kalkulacji kosztów przedkładanych przez organizacje rolnicze Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W projekcie rozporządzenia określono również elementy informacji, którą Krajowa Rada Izb Rolniczych przedłoży Ministrowi. Informacja ta będzie zawierała tematykę wszystkich przedsięwzięć, w których organizacje rolnicze uczestniczyły w związku z pracami w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, opis stanowisk prezentowanych na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych oraz prezentację efektów działalności organizacji rolniczych na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych.       

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 listopada 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.11.2014
Rejestr zmian