Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD155
Tytuł

Projekt ustawy o Agencji Mienia Wojskowego
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanych zmian jest reorganizacja i konsolidacja systemu zarządzania nieruchomościami i zbędnym mieniem resortu obrony narodowej oraz zwiększenie efektywności tego procesu. Połączenie pozwoli efektywniej gospodarować nowej Agencji powierzonym jej przez Skarb Państwa mieniem, co będzie miało istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie współczesnego systemu obronnego państwa, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkań dla żołnierzy oraz zagospodarowanie nieruchomości, które zaprzestano wykorzystywać na potrzeby obronności państwa, jak również zagospodarowywanie mienia ruchomego zbędnego do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowa regulacja określi zasady połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego na bazie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, jako przejmującej zadania, mienie i pracowników Agencji Mienia Wojskowego, a w szczególności:
1) oznaczenie podmiotów łączonych ze wskazaniem podmiotu przejmującego;
2) termin połączenia i daty sprawozdań finansowych łączonych podmiotów;
3) organy odpowiedzialne za sporządzenie bilansów;
4) zasady przejęcia pracowników podmiotu przejmowanego;
5) sukcesję praw i obowiązków łączonych podmiotów;
6) zmiany w obowiązujących aktach prawnych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON RCL
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 kwietnia 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.04.2015
do góry