Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD154
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa - Ordynacja podatkowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 1998 r. Od momentu uchwalenia ustawy miało miejsce kilka nowelizacji o charakterze merytorycznym. Ostatnia szersza nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa została przeprowadzona w 2008 r. Potrzebna pilnego rozwiązania praktycznych problemów związanych z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawnym, zracjonalizowanie i uproszczenie procedur podatkowych oraz  uszczelnienie systemu poboru podatków rodzi konieczność znowelizowania Ordynacji podatkowej.
Obowiązująca stawka obniżona odsetek za zwłokę, w wysokości 75% stawki podstawowej, jest zbyt słabym bodźcem pozytywnym, aby mogła skutecznie stymulować dobrowolne ujawnianie przez podatników zaległości podatkowej w drodze korekty deklaracji, bez działań ze strony organu podatkowego. Jednocześnie brak jest skutecznych pozakarnych instrumentów prewencji finansowej wobec szczególnie nagannych zachowań podatników w obszarach o podwyższonym ryzyku (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło). Istnieje potrzeba upowszechnienia dobrowolnego i rzetelnego wypełniania obowiązków podatkowych poprzez wzmocnienie promowania zachowań polegających na dobrowolnym, jak najszybszym, ujawnieniu i uregulowaniu zaległości oraz zwiększenie oddziaływania prewencyjnego wobec uchylania się od obowiązku składania deklaracji oraz znacznego zaniżania deklarowanych zobowiązań w obszarach o podwyższonym ryzyku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania zaproponowane w projektowanej ustawy można podzielić na trzy segmenty:
1. Korzystne pod względem fiskalnym - ukierunkowane na uszczelnienie systemu poboru podatków, podniesienie skuteczności i efektywności poboru, poprawę efektywności postępowania podatkowego i kontroli podatkowej, przeciwdziałanie uchylaniu się od realizacji obowiązków podatkowych. Zakłada się także uproszczenie zasad postępowania z nadpłatami oraz zapewnienie spójnego wykonywania zadań administracji podatkowej przez uelastycznienie właściwości miejscowej organu. W celu zwiększenia oddziaływania prewencyjnego wobec uchylania się od obowiązku składania deklaracji i znacznego zaniżania deklarowanych zobowiązań w obszarach o podwyższonym ryzyku, proponuje się wprowadzenie nowej, podwyższonej stawki odsetek za zwłokę, w wysokości 150% stawki podstawowej, dla podatników podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz dłużników celnych, nie wywiązujących się z obowiązku składania deklaracji bądź zaniżających wysokość deklarowanego zobowiązania (zawyżających wysokość nadpłaty/zwrotu podatku) o ponad 25% kwoty należnej.
2. Korzystne dla podatników - ukierunkowane na poprawę relacji organów podatkowych z podatnikami, nałożenie nowych obowiązków na organy lub rozszerzenie uprawnień dla podatnika, wzmocnienie pozycji podatnika w kontaktach z organami podatkowymi, zniesienie obciążeń biurokratycznych. Proponuje się kompleksowe uregulowanie tematu pełnomocnictw, w tym wprowadzenie instytucji  pełnomocnika ogólnego, usprawnienie procedur podatkowych poprzez wdrożenie w szerszym zakresie technik informatycznych, unowocześnienie zasad doręczania pism. W celu promowania zachowań polegających na dobrowolnym, jak najszybszym, ujawnieniu i uregulowaniu zaległości, zakłada się zmniejszenie wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę, do wysokości 50% stawki podstawowej, dla podatników przejawiających inicjatywę w skorygowaniu nieprawidłowości w pierwotnej deklaracji i bezzwłocznym uregulowaniu zaległości podatkowej, z równoczesnym ograniczeniem czasowym do 6 miesięcy możliwości składania korekty deklaracji uprawniającej do obniżonej stawki odsetek za zwłokę.
3. Neutralne  -  zmiany o charakterze doprecyzowującym, usuwającym wątpliwości interpretacyjne  oraz redakcyjnym.
Usprawnień i korekt legislacyjnych podyktowanych praktyką postuluje się dokonać w instytucjach: interpretacji indywidualnych oraz uprzednich porozumieniach cenowych. Znaczna część proponowanych zmian upraszcza obecne procedury, uzupełnia luki i wyjaśnia wątpliwości ujawnione przez praktykę i orzecznictwo sądowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2015 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.06.2015
Rejestr zmian