Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD329
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 12 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2013 r. była uchwała Rady Ministrów Nr 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818).
W 2013 r., zgodnie z założeniami programu w budżecie Państwa wyodrębniono środki w wysokości 179 496 025 zł, z których na wniosek poszczególnych wojewodów oraz ministrów uruchomiono 119 820 590,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami przesłanymi przez wojewodów oraz ministerstwa ostatecznie wydatkowano środki w wysokości 98 046 604,18 zł, co stanowi 81,83% środków uruchomionych. Z programu skorzystało 79 999 uczniów klasy I, 140 565 uczniów klas II i III, 67 587 uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz 32 030 uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych oraz 65 773 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Należy podkreślić, że program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).
Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają m. in. badania CBOS z 2013 r., w których stwierdza się, że:
„W tym roku szkolnym (2013/2014) rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1199 złotych, co stanowi 107% kwoty zeszłorocznej. Tak jak w ubiegłym roku wydatki większości (61%) rodziców nie przekroczyły 1000 złotych (mediana), tyle też na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego wydawano najczęściej (wartość modalna wynosi 1 000 złotych, a wymieniło ją 23% rodziców). […] Wysokość kwot przeznaczonych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem wydatki wyniosły średnio 899 złotych, natomiast w przypadku rodzin z co najmniej trójką potomstwa uczęszczającego do wymienionych szkół – 2 250 złotych.”

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych1 w sposób szczegółowy reguluje zasady i formy przyznawania i wypłaty pomocy dla uczniów w formie dofinansowania do zakupu podręczników, wskazuje grupy uczniów, którym przyznana zostanie pomoc oraz jej wysokość, określa zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujący program „Wyprawka szkolna”, wskazuje niezbędne dokumenty potrzebne do ubiegania się o pomoc oraz do jej rozliczenia.
Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II i III lub VI szkoły podstawowej, klasach II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. Uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczestniczący do tej pory w programie, od 2014 r. będą otrzymywać bezpłatny podręcznik, finansowany z budżetu państwa – poza programem „Wyprawka szkolna”.
Szacuje się, że w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 488 tys. dzieci i młodzieży.
Na realizację programu zaplanowano ok. 158 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa Nr 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą”.
Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nowych podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III liceum plastycznego, w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. W wymienionych typach szkół artystycznych realizuje się zarówno kształcenie ogólne w zakresie odpowiednio szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej, jak i kształcenie artystyczne.

 

______________________________________

1 Zakup materiałów dydaktycznych dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w trakcie edukacji nie korzystają z podręczników lub czynią to w ograniczonym zakresie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPrzemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.08.2014
do góry