Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID182
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. wymaga przyjęcia przez Radę Ministrów:
Uchwały Nr ……/2014 Rady  Ministrów z dnia ….. 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.  – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ……. 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych 1.

W zakresie dofinansowania do podręczników szkolnych Ministerstwo Edukacji Narodowej już od 12 lat realizuje Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Podstawą realizacji programu w 2013 r. była Uchwała Rady Ministrów Nr 125/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 818).

W 2013 r., zgodnie z założeniami programu w budżecie Państwa wyodrębniono środki w wysokości 179 496 025 zł, z których na wniosek poszczególnych wojewodów oraz ministrów uruchomiono 119 820 590,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami przesłanymi przez wojewodów oraz ministerstwa ostatecznie wydatkowano środki w wysokości  98 046 604,18 zł, co stanowi 81,83% środków uruchomionych. Z programu skorzystało 79 999 uczniów klasy I, 140 565 uczniów klas II-III, 67 587 uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz 32 030 uczniów klasy II szkół ponadgimnazjalnych oraz 65 773 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy podkreślić, że program „Wyprawka szkolna” realizuje jedno z priorytetowych zadań Państwa, jakim jest likwidacja ubóstwa i społecznego wykluczenia. Program polegający na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów jest elementem systemu działań mających na celu zmniejszenie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży występujących ze względu na czynnik ekonomiczny. Jest on również odpowiedzią na postanowienia Konwencji o Prawach Dziecka (art. 2 i 27).

Finansowe obciążenia rodzin związane z edukacją dzieci potwierdzają m.in. badania CBOS z 2013 r., w których stwierdza się, że:

„W tym roku szkolnym (2013/2014) rodzice, którzy mają dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej lub zawodowej, wydali na zaspokojenie potrzeb związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne, mundurki, obowiązkowe opłaty – np. za ubezpieczenie, czesne, internat, stancję) średnio 1199 złotych, co stanowi 107% kwoty zeszłorocznej. Tak jak w ubiegłym roku wydatki większości (61%) rodziców nie przekroczyły 1000 złotych (mediana), tyle też na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego wydawano najczęściej (wartość modalna wynosi 1 000 złotych, a wymieniło ją 23% rodziców). […] Wysokość kwot przeznaczonych przez rodziców na potrzeby edukacyjne swoich dzieci zależy od liczby uczniów w rodzinie. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem wydatki wyniosły średnio 899 złotych, natomiast w przypadku rodzin z co najmniej trójką potomstwa uczęszczającego do wymienionych szkół – 2 250 złotych.”

______________________________________________

1 Zakup materiałów dydaktycznych dotyczy wyłącznie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy w trakcie edukacji nie korzystają z podręczników lub czynią to w ograniczonej formie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała wprowadza w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, który umożliwi realizację dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów, zaś w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów dydaktycznych.

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów dydaktycznych).

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmuje się uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II i III lub VI szkoły podstawowej, klasach II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia uczestniczący do tej pory w programie, od 2014 r. będą otrzymywać bezpłatny podręcznik, finansowany z budżetu państwa – poza programem „Wyprawka szkolna”.

Szacuje się, że w roku szkolnym 2014/2015 pomoc w ramach programu otrzyma ok. 488 tys. dzieci i młodzieży.

Na realizację programu zaplanowano ok. 158 mln zł, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa Nr 26 „Środki na zadania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 6.000 tys. zł na zadania związane z bezpieczną i przyjazną szkołą”.

Wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nowych podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie VI szkoły podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III liceum plastycznego, w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej. W wymienionych typach szkół artystycznych realizuje się zarówno kształcenie ogólne w zakresie odpowiednio szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej, jak
i kształcenie artystyczne.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPrzemysław Krzyżanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lipca 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.08.2014
Rejestr zmian