Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD102
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1) Objęcie regulacjami ustawy nie tylko ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej ale całej przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz powiązanie tego z pojęciem „Obrona Powietrzna”.
2) Wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających działanie w stosunku do polskich statków powietrznych wykonujących lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, które nie przekraczając granicy państwowej i startując z polskich lotnisk mogą być użyte jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
3) Umieszczenie w ustawie rozbudowanych regulacji określających szczegółowe działania i środki stosowane w odniesieniu do poszczególnych kategorii statków powietrznych (obcych cywilnych statków powietrznych, obcych państwowych (wojskowych) statków powietrznych, polskich cywilnych statków powietrznych,  polskich państwowych (wojskowych) statków powietrznych, bezzałogowych statków powietrznych, statków powietrznych nieposiadających znaków rozpoznawczych).
4) Uregulowanie kwestii kompetencyjnych związanych z ochroną przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – Minister Obrony Narodowej odpowiada nie tylko za ochronę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej ale także za ochronę przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1) Wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających działanie w stosunku do polskich statków powietrznych wykonujących loty w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, które nie przekraczając granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i startując z polskich lotnisk, mogą być użyte jako środek ataku o charakterze terrorystycznym. Rozszerzenie katalogu o rodzaje statków powietrznych, w stosunku do których można przeciwdziałać, o państwowe statki powietrzne polskie i obce, w tym statki powietrzne lotnictwa służb porządku, polskie cywilne statki powietrzne, nieoznakowane statki powietrzne lub statki powietrzne, które celowo mają zakryte znaki rozpoznawcze oraz statki powietrzne inne niż samoloty i śmigłowce (szybowiec, motoszybowiec, wiatrakowiec, wiroszybowiec, balon, sterowiec, spadochron, sportowe urządzenie latające), a także bezpilotowe statki powietrzne.
2) Zapewnienie ciągłości w procesie podejmowania decyzji o ostrzeżeniu strzałami ostrzegawczymi oraz o zniszczeniu statku powietrznego w polskiej przestrzeni powietrznej. Decyzję taką podejmował będzie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego oficer Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (osoba zastępująca wskazana w rozkazie). Natomiast w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, decyzję o ostrzeżeniu strzałami ostrzegawczymi oraz o zniszczeniu statku powietrznego w polskiej przestrzeni powietrznej podejmował będzie Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych lub Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
3) Upoważnienie dowódcy statku przechwytującego do podjęcia decyzji o zniszczeniu wojskowego statku powietrznego oraz nieoznakowanego statku powietrznego, w przypadku gdy taki statek powietrzny wyraźnie i uparcie manewruje na pozycję dogodną do ataku przeciwko statkowi przechwytującemu lub gdy atakuje statek przechwytujący w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku utraty łączności z organem dowodzenia obroną powietrzną, gdy dokonuje zbrojnej napaści lub agresji przeciwko obiektom położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wykonuje zadania w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej granicy państwowej. Ponadto, wprowadzenie funkcji Dyżurnego Dowódcy Obrony Powietrznej, będącego narodowym przedstawicielem władz Rzeczypospolitej Polskiej w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATO oraz ustawowe zdefiniowanie pojęcie RENEGADE. 
5) W obecnym systemie prawa brak jest jakichkolwiek uregulowań dotyczących funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Proponowane zmiany wprowadzą do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiedzialności za zapewnienie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz  w czasie obowiązywania stanów nadzwyczajnych, w szczególności do organizowania i dowodzenia systemem Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.  Zakłada się, że w kontekście prac NATO nad stworzeniem zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Sojuszu w dalszej perspektywie powinny zostać uregulowane również zasady działania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, jego współdziałania z zasobami NATO i innymi instytucjami w zakresie obrony przeciwrakietowej.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.05.2014
Rejestr zmian