Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID181
Tytuł

Projekt Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Minister Edukacji Narodowej na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 19 listopada 2013 r. przedstawił informację Podsumowanie priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok bezpiecznej szkoły" i kierunku połityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach". Komisja na podstawie zaprezentowanego materiału stwierdziła, że działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty powinny być kontynuowane. 9 stycznia 2014 r. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży uchwaliła dezyderat nr 8, skierowany do Rady Ministrów w sprawie kontynuacji w latach 2014-2020 Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" (dalej zwany Programem). Rada Ministrów przyjęła pozytywne stanowisko wobec dezyderatu.
Ponadto wnioski Najwyższej Izby Kontroli zawarte w „Informacji o wynikach kontroli profilaktyki narkomanii w szkołach", w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012, zobowiązują resort edukacji do kontynuacji działań zmierzających do wdrożenia i upowszechnienia w gimnazjach programów profilaktyki uniwersalnej opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności. Najwyższa Izba Kontroli odniosła się także do bezpośrednich działań dyrektorów szkół i wykazała konieczność prawidłowego tworzenia i ewaluacji programów profilaktyki oraz podnoszenia kompetencji nauczycieli, związanych z profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży.
Potrzeba realizacji tych działań wynika także z oceny epidemiologii zjawisk zachowań zdrowotnych i problemowych dzieci i młodzieży zawartych w raporcie UNICEF na temat warunków i jakości życia dzieci, badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - World Health Organization), badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) -zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży, ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Drugs) -ogólnopolskich badań ankietowych dotyczących używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Wyniki badań wskazują na wysoki odsetek młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, tytoń, narkotyki, środki zastępcze, a także leki używane w celach pozamedycznych), doświadczającej przemocy ze strony dorosłych i rówieśników oraz ujawniającej nadwagę lub otyłość.
Program wpisuje się również w ważne cele strategiczne państwa, w tym m.in. cele Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, (cel szczegółowy 1: „Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji"), Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (cel szczegółowy 5: „Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli") oraz dokumentu Perspektywa uczenia się przez całe życie (cel 1: „Kreatywność i innowacyjność", cel 4: „Kształcenie i szkolenie dopasowane do potrzeb zrównoważonej gospodarki, zmian na rynku pracy i potrzeb społecznych").

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła" zakłada zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty. W ramach celów szczegółowych zakłada:
1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły poprzez: budowanie pozytywnych relacji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska szkolnego, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych, rozwijanie potencjału szkół w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole, zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym.
2. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży poprzez: profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, hazardu, kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, z doświadczeniem przemocy w rodzinie.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez: kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych, tworzenie i realizowanie całościowej  polityki w zakresie zdrowego żywienia
i aktywności fizycznej w szkole, tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów.
W ramach Programu, działania interwencyjne prowadzone będą w szkołach i placówkach, które po przeprowadzonej diagnozie problemów i potrzeb zaplanują działania naprawcze. Działania placówek oświatowych będą wspierane poprzez dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego, w ramach porozumień administracyjnych oraz organizacji pożytku publicznego współpracujących ze szkołą/placówką, w ramach dotacji.
Na szczeblu centralnym realizowane będą działania o charakterze strategicznym m.in. przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów, działania w ramach programu Profilaktyka a Ty/Edukacja (PaT/E), których celem będzie wdrażanie Programu we wszystkich województwach i rozwijanie profilaktyki rówieśniczej jako modelu pracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, agresji i przemocy. Realizacja Programu poprzedzona zostanie ewaluacją ex antę, której wyniki w dalszym procesie monitorowania służyć będą ocenie stopnia osiągania zakładanych rezultatów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Sławecki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 lipca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 08.07.2014
Rejestr zmian