Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD101
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Brak wystarczającej ściągalności podatków i ceł oraz wysokie koszty prowadzenia egzekucji administracyjnej tych należności.
Projekt zakłada utworzenie rejestru dłużników publicznoprawnych, którego celem jest skłonienie dłużników do dobrowolnej zapłaty zaległości podatkowych i celnych pobieranych przez urzędu skarbowe i izby celne, co umożliwi zwiększenie dyscypliny finansowej i zmniejszenie deficytu budżetowego, przy jednoczesnej redukcji wydatków związanych z prowadzeniem kosztownej i pracochłonnej egzekucji administracyjnej tych należności.
2. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez ujawnianie podmiotów mających problemy z wykonywaniem wymagalnych obowiązków o charakterze publicznoprawnym.
3. Zaktywizowanie wierzycieli (naczelników urzędów skarbowych, dyrektorów izb celnych) w podejmowaniu czynności przypominających o konieczności zapłaty zaległości podatkowych i celnych przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt umożliwi utworzenie samodzielnego rejestru dłużników zalegających w zapłacie podatków i ceł pobieranych przez urzędu skarbowe i izby celne. Projektowana regulacja zakłada:
- ujawnianie wymagalnych (niespornych) zaległości w wysokości powyżej 500 zł wobec jednego wierzyciela,
- dokonywanie wpisu dłużnika do rejestru po upływie 60 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o zamiarze wpisu,
- przyznanie dłużnikowi środka ochrony prawnej, który rozpatrywany będzie przez wierzyciela (naczelnika urzędu skarbowego, dyrektora izby celnej); na postanowienie wierzyciela przysługiwać będzie zażalenie do organu wyższej instancji; na ostateczne postanowienie dłużnikowi przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego,
- prowadzenie rejestru w trybie on-line, zamieszczonego w BIP Ministerstwa Finansów,
- osobom zainteresowanym udostępnione będzie bezpłatne narzędzie umożliwiające wyszukiwanie dłużników na podstawie danych dłużnika np. nazwy firmy albo numeru PESEL, albo NIP.
Planowane jest wejście w życie ustawy w połowie 2015 r., natomiast uruchomienie rejestru dłużników - z dniem 1.01.2016 r. (poprzedzone doręczeniem zawiadomień o zamiarze wpisu).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-