Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC121
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. System kontroli produktów wykorzystujących energię nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Nie są bowiem kontrolowane przez Inspekcję Handlową wymagania w zakresie etykietowania w odniesieniu do wszystkich produktów wykorzystujących energię, zgodnie z wydawanymi przez Komisję Europejską aktami delegowanymi.
2. Brak wdrożenia  art. 12 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 174/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 106/2008 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącego obowiązku podejmowania działań przez państwo członkowskie  w zakresie właściwego stosowania wspólnego logo „Energy Star” na urządzeniach biurowych, w celu zapewnienia zgodności z przepisami tego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W odniesieniu do problemu  nr 1 rekomenduje się następujące rozwiązanie:
-  kontrolę produktów wykorzystujących energię powinny być, co do zasady (za wyjątkiem tych produktów, których kontrola została przypisana Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne – Dz. U. Nr 171, poz.1800, z późn. zm.)  kontrolowane przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej. W tym celu należy dokonać zmiany obecnych przepisów i poprzez zmianę ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, w miejsce  dotychczasowego przepisu  art. 3 ust. 1 pkt 1 d ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1219, z późn. zm.), wprowadzić przepis ogólny, określający w sposób jasny i jednoznaczny pełny zakres kompetencji wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, nie wymieniając jednocześnie wszystkich aktów delegowanych wchodzących w ten zakres.
W odniesieniu do problemu nr 2 proponuje się:
- wskazanie organu właściwego do podejmowania działań w celu zapewnienia właściwego stosowania wspólnego logo „Energy Star” na urządzeniach biurowych. Proponuje się, aby funkcję takiego organu pełnił Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Rezultatem wdrożenia proponowanych rozwiązań będzie prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli produktów wykorzystujących energię oraz systemu „Energy Star”. W konsekwencji uchwalenia stosownych przepisów, powinna być przeprowadzana kontrola wszystkich grup produktów wykorzystujących energię, objętych aktami delegowanymi Komisji Europejskiej oraz powinien być sprawowany nadzór w zakresie właściwego stosowania logo „Energy Star” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 174/2013.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 marca 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 11.03.2015
do góry