Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID179
Tytuł

Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2014 i 2015

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały ma na celu spełnienie wymagania ustawowego dotyczącego przyjęcia przez Radę Ministrów harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, zwanego dalej „Programem”, na kolejny rok budżetowy oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata (zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 325).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zawiera zwięzły opis zadań, które będą wykonywane w ramach Programu w roku 2014 i 2015
z podaniem terminów ogłoszenia postępowań konkursowych, podpisania umów oraz realizacji przedmiotowych zadań.
W stosunku do uchwały Rady Ministrów  nr 75/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2014 i 2015, zmienionej uchwałą nr 244/2013 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r., włączone zostaną do realizacji zadania edukacyjne. W 2014 r. do Programu włączone zostaną zadania pn. Szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii ogólnej z zakresu diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym oraz Szkolenie lekarzy w zakresie nowoczesnych technik obrazowania, natomiast w 2015 r. Szkolenie z zakresu onkologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto w ramach zadania Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w 2014 r. wprowadzony zostanie pilotażowy program wdrożenia testu podwójnego – badania cytologicznego i oznaczenia DNA HPV HR w populacji kobiet od 30 r. ż. do 59 r. ż. (w 2014 r. w 2 województwach, a następnie w 2015 r. rozszerzenie pilotażu na kolejne  województwa). Kobiety między 25 a 29 r. ż. pozostaną w dotychczasowym modelu badań skriningowych.
W 2014 r. i 2015 r. rozwijane będą przede wszystkim zadania profilaktyczne i edukacyjne, w tym działania prewencyjne i profilaktyczne zapobiegające zachorowaniom na nowotwory, m. in. na raka szyjki macicy, raka piersi i raka jelita grubego, natomiast sukcesywnie zmniejszane będą środki finansowe przeznaczane na zadania inwestycyjne, tj. doposażenie i modernizację aparatury do diagnostyki i leczenia nowotworów.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach Programu nie mogą być w poszczególnych latach mniejsze niż 250.000 tys. zł. Na realizację zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w 2014 r. zaplanowano kwotę 250 mln zł z budżetu państwa, w tym na wydatki majątkowe 160 mln, a na wydatki bieżące 90 mln zł (zwiększenie wydatków bieżących o 30 mln zł w stosunku do 2013 r.). Mając na uwadze przepisy ww. ustawy  na 2015 r. na realizację zadań Programu planowana jest kwota nie mniejsza niż 250 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuCezary Rzemek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 28 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 12.06.2014
Rejestr zmian