Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID178
Tytuł

Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie realizowany dokument programowy dla rozwoju turystyki w Polsce pn. „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku", przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2008 r. przyporządkowany został w dokumencie b. MRR pn. „Porządkowanie strategii rozwoju - etap II - koncepcja i harmonogram prac" do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020" z rekomendacją m.in. przekształcenia go w program rozwoju. Ministerstwo Sportu i Turystyki zadeklarowało opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku", a następnie uruchomienie procedury jego przyjęcia i jednocześnie uznanie „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku" za nieobowiązujące. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter tego sektora gospodarki, dokument z perspektywą rozwoju do 2020 roku powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów, podobnie jak poprzednie tego typu dokumenty programowo-strategiczne dla rozwoju turystyki Polsce.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem głównym Programu jest: „Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki poprzez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki".
Tak rozumiany cel główny ma ścisły związek z realizacją celów Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, uwzględniając globalne wyzwania i trendy rozwojowe (innowacyjność, nowoczesność usług, włączenie nauki w proces budowy innowacji turystycznych, rozwój zrównoważony). Cel ten realizowany będzie poprzez cztery cele operacyjne:
1. Rozwój innowacyjności, atrakcyjności., jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej gospodarki.
2. Wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej oraz zwiększenie kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną.
3. Promocję markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce.
4. Zagospodarowanie i modernizację przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury rozwoju turystycznego przy zachowaniu ochrony środowiska i zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii.

Celom operacyjnym Programu przyporządkowane zostaną zadania, będące uszczegółowieniem ich realizacji. Szczególną rolę w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie rozwój klastrów sektora turystyki, co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej turystyki oraz wsparcie projektów turystycznych w formule Partnerstwa Publiczno -Prywatnego.
Zakłada się, że realizacja Programu współfinansowana będzie w znacznym stopniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych z dotacji, instrumentów zwrotnych i grantowych oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Jędrzejczak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 sierpnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 31.08.2015
do góry