Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD327
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie przewidzianego w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2013 r. poz. 246 i poz. 1036), zwanej dalej „ustawą", upoważnienia dla Rady Ministrów do określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych o ogłoszeniu upadłości uczestników systemów płatności oraz systemów rozrachunku papierów wartościowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Na mocy ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1036) uległ zmianie art. 13 ust. 5 ustawy stanowiący delegację do wydania rozporządzenia - wprowadzono obowiązek powiadamiania również o upadłości uczestników pośrednich systemów płatności, jeżeli zostali oni uznani przez jeden z organów nadzorujących te systemy za uczestników tych systemów (art. 13 ust. 2a ustawy). Zmiana ta spowodowała, że obowiązujące dotąd rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących systemy płatności lub systemy rozrachunku papierów wartościowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1356) utraci moc po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, nie później jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna - Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2014
do góry