Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD326
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa określają zasady i tryb finansowania działań jednostek wojskowych poza granicami państwa w odniesieniu do polskich żołnierzy i pracowników realizujących określone zadania, natomiast nie umożliwiają finansowania leczenia obywateli innych państw poszkodowanych przez wojsko, gdy w wyniku działań doszło do obrażeń ciała/urazów, które wymagają leczenia lub hospitalizacji.
Podczas działania jednostek wojskowych zdarzają się sytuacje, z których wynika konieczność udzielenia pomocy medycznej osobom poszkodowanym w związku z urazem po potrąceniu przez konwój czy urazem będącym następstwem ostrzału. Pomoc medyczna w takich przypadkach często sprowadza się do hospitalizacji tych osób, a więc do kosztownego leczenia w placówkach medycznych poza granicami kraju lub w kraju. Ponieważ osoby poszkodowane w wyniku tych działań mają status osób nieuprawnionych, w rozumieniu przepisów o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, dofinansowanie leczenia w kraju od strony formalno-prawnej jest niemożliwe.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest umożliwienie finansowania z budżetu państwa (część 29 - Obrona narodowa) kosztów leczenia w polskich szpitalach wojskowych obcokrajowców tj. osób nieuprawnionych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w przypadkach, gdy zostali poszkodowani, doznali urazów w związku z działaniem polskich jednostek wojskowych, a udzielona pomoc medyczna przez wojskowe placówki medyczne w rejonie misji wojskowej jest niewystarczająca.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Powodem rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia jest uznanie słuszności stanowisk Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Finansów, w których wyrażono pogląd, że postanowienia projektowanej nowelizacji dotyczące kosztów leczenia obcokrajowców w związku z urazami doznanymi w wyniku działań polskich jednostek wojskowych nie mieszczą się w materii normowanej przez ustawę upoważniającą.

Data modyfikacji : 04.07.2014
Rejestr zmian