Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD153
Tytuł

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z nałożonym przez Komisję Europejską na Rzeczpospolitą Polską obowiązkiem wdrożenia jednolitego sposobu gospodarowania wodami i ochroną przeciwpowodziową, Komisja Europejska zaleciła rezygnację z sektorowych i regionalnych programów ochrony przeciwpowodziowej, w tym Programu dla Odry – 2006, z chwilą zatwierdzenia przez Radę Ministrów Masterplanów, tj. przejściowych dokumentów strategicznych dla dorzeczy Odry i Wisły,  które stanowić będą uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. Przyjęty Uchwałą nr 118/2013 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2013 r. „Plan działania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej”, nałożył na Ministra Administracji i Cyfryzacji obowiązek uchylenia, najpóźniej w sierpniu 2014 r., m.in. ustanowionego ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. „Programu dla Odry – 2006”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje uchylenie Programu dla Odry – 2006. Istotą projektu jest wygaszanie zadań Programu a jednocześnie zapewnienie kontynuacji zadań rozpoczętych, a niezakończonych w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową i  przekazanie koordynacji realizacji niezakończonych zadań Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zniesienie Komitetu Sterującego „Programu dla Odry – 2006” – ciała opiniodawczo–doradczego Rady Ministrów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMAiC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Huskowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMAiC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 sierpnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.08.2014
Rejestr zmian