Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD99
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Dostosowanie przepisów ustawy o VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem w sprawie C-437/06.
2. Uwzględnienie tez zawartych w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego, co do zgodności krajowych przepisów z prawem UE (m.in. sygn. akt I FSK 268/12 czy I FSK 577/12).
3. Konieczność uelastycznienia tzw. „ulgi na złe długi”.
4. Zmiany w stosowaniu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów (m.in. zmiany w zakresie „raportowania”).
5. Doprecyzowanie rozwiązań w zakresie kaucji gwarancyjnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Określenie proporcji (przy odliczaniu VAT) w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych i określenie systemu korekt w przypadku zmiany zakresu wykorzystywania tych towarów.
2. Doprecyzowanie zbyt szerokiego (w kontekście brzmienia stosownych przepisów dyrektywy VAT) zakresu art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.
3. Możliwość szerszego stosowania instytucji „ulgi na złe długi” - zapewnienie symetrii rozwiązań.
4. Doprecyzowanie przepisów w zakresie większej ich proporcjonalności i skuteczności w obszarze obrotu rozliczanego na zasadzie odwróconego obciążenia.
5. Zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym w obszarze stosowania kaucji gwarancyjnej umożliwiającej wyłączenie odpowiedzialności podatkowej wynikające z perspektywy kilkumiesięcznej stosowania tych przepisów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cichoń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 sierpnia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.08.2014
Rejestr zmian