Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD152
Tytuł

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych oraz o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rada Ministrów w dniu 12 grudnia 2012 r. przyjęła zmianę rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu", realizowanego przez BGK, która w szczególności wprowadziła nowy instrument w zakresie finansowania średnio i długoterminowego — mechanizm stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych. Zgodnie z ww. rządowym programem, zasady mechanizmu będą analogiczne do zasad Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE), określonych ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, a sam mechanizm będzie mógł być zastosowany po uchyleniu ww. ustawy.
Przyczynami wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie są:
1. Ograniczenia administracyjne i mała elastyczność Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (program DOKE), regulowanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (ustawa o DOKE) oraz niewystarczająca przejrzystość systemu dostępnych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) finansowych instrumentów wspierania eksportu;
2. Potrzeba zmiany systemu rozliczeń pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (ustawa o BGK) w celu realizacji rządowego programu wspierania eksportu, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK. Taki sposób rozliczeń skutkuje tym, że udzielanie przez BGK kredytów eksportowych po stałej stopie procentowej CIRR i pokrywanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ujemnego wyniku odsetkowego w formie zasilenia funduszu statutowego BGK, wpływa negatywnie na wynik na działalności operacyjnej banku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie aktualnie obowiązujących przepisów ww. ustawy o DOKE oraz wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, umożliwi uruchomienie mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych w ramach rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu".
Zasady mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, wprowadzanego do rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu", są analogiczne do mechanizmów stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych stosowanych w innych państwach Unii Europejskiej (w szczególności - Włochy, Francja, Finlandia, Hiszpania) oraz bardzo zbliżone do obecnych zasad Programu DOKE, określonych ustawą o DOKE.
Uchylenie ustawy o DOKE oraz uruchomienie mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych wprowadzonego do rządowego programu „Finansowe Wsparcie Eksportu" spowoduje, że cała paleta dostępnych w BGK finansowych instrumentów wspierania eksportu znajdzie się w rządowym programie wspierania eksportu. Rozwiązanie takie będzie dużo bardziej przejrzyste dla potencjalnych beneficjentów programu - eksporterów, banków oraz zagranicznych nabywców polskich towarów i usług.
Proponowane rozwiązanie zwiększy również elastyczność funkcjonowania mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych w porównaniu z ustawą o DOKE.
Ujęcie mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych w rządowym programie „Finansowe Wspieranie Eksportu"   umożliwi   ponadto   bardziej   dokładne   planowanie   budżetowe.   Obecnie   w   budżecie   państwa rezerwuje się oddzielne środki na wydatki z tytułu rządowego programu wspierania eksportu oraz na dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych. Nowe rozwiązanie pozwoli ujmować wydatki z tytułu mechanizmu stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych w wydatkach z tytułu rządowego programu wspierania eksportu.
Zmiana systemu rozliczeń pomiędzy ministrem właściwym do spraw publicznych a BGK z tytułu realizacji rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie z obecnymi zapisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego w celu realizacji rządowego programu DOKE, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK. Taki sposób rozliczeń skutkuje tym, że udzielanie przez BGK kredytów eksportowych po stałej stopie procentowej CIRR i pokrywanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ujemnego wyniku odsetkowego w formie zasilenia funduszu statutowego BGK, wpływa negatywnie na wynik na działalności operacyjnej banku.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.06.2014
do góry