Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD98
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ponad czteroletni okres obowiązywania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwolił na zidentyfikowanie następujących problemów w stosowaniu jej przepisów.
Są nimi:
- brak możliwości powołania przez partnera prywatnego, po rozstrzygnięciu postępowania dotyczącego zamówienia publicznego, podmiotu realizującego projekt,
- obciążenia i wymogi wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- brak regulacji dotyczących konieczności zawierania w umowie o PPP zapisów odnoszących się do kwestii wcześniejszego rozwiązania tej umowy,
- brak możliwości udzielania przez JST dotacji celowych na realizację inwestycji PPP oraz związane z nią usługi,
- problemy z kwalifikacją wydatków ponoszonych przez JST na podstawie umowy PPP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązaniu zasygnalizowanych problemów mają służyć propozycje polegające na:
- wprowadzeniu możliwości utworzenia przez partnera prywatnego spółki, która będzie realizować projekt/inwestycję, po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej; propozycja ta ma na celu zniesienie formalnego wymogu tworzenia tego rodzaju podmiotów jedynie w celu udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru partnera prywatnego,
- dopuszczeniu do zawarcia umowy z partnerem prywatnym wybranym na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na okres dłuższy niż 4 lata bez konieczności przesyłania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych faktycznego i prawnego uzasadnienia dotyczącego tej umowy, co przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z PPP, którego uruchomienie i tak wymaga przeprowadzenia licznych analiz prawno-finansowych,
- zniesieniu rygoru dotyczącego limitów wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu zwiększenia elastyczności przy negocjowaniu kontraktów PPP i tym samym umożliwieniu dostosowania wysokości zabezpieczenia do wymagań i możliwości stron umowy,
- rozszerzeniu podejmowanych w umowie PPP kwestii o możliwość i zasady jej wcześniejszego rozwiązania, w celu dookreślenia zasad, na jakich strony umowy odstępują od jej realizacji,
- wprowadzeniu zapisów dających JST możliwość udzielania podmiotowi prywatnemu dotacji celowych na realizację inwestycji PPP i związanych z nią usług, w celu jednoznacznego, ustawowego uprawnienia JST do udzielania takich dotacji,
- wprowadzeniu regulacji jednoznacznie stwierdzającej, że wydatki JST ponoszone na podstawie umowy PPP w części, w jakiej przeznaczone są na: finansowanie wytworzenia, nabycia lub ulepszenia środków trwałych,  nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub partycypację w kosztach wytworzenia środków trwałych są wydatkami majątkowymi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry