Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC120
Tytuł

Projekt ustawy o wspólnej organizacji rynków rolnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa ma na celu wykonanie w polskim porządku prawnym zmian wynikających z przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (W) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007), rozporządzenia Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 w zakresie przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.
Przepisy Unii Europejskiej nakładają na państwa członkowskie określone prawa i obowiązki związane z realizacją zadań przewidzianych we wspólnej organizacji rynków rolnych w ramach nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zaproponowane rozwiązania wynikają bezpośrednio z prawa Unii Europejskiej. W projektowanej ustawie wskazuje się organy - ich właściwość i kompetencje, w zakresie realizacji zadań, których zakres wynika wprost z przepisów rozporządzeń nr 1308/2013, nr 1370/2013 i nr 1306/2013. Są to zadania dotyczące m.in. interwencji rynkowej, programów wsparcia konsumpcji, uznawania organizacji producentów rolnych i zrzeszeń tych organizacji oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach. W projekcie zaproponowano, aby zadania w zakresie organizacji rynków rolnych realizowane były przez Agencję Rynku Rolnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które dotychczas odpowiedzialne były za realizację mechanizmów przewidzianych we Wspólnej Polityce Rolnej. Minister właściwy do spraw rynków rolnych będzie natomiast organem właściwym m.in. w sprawach określenia warunków uznawania organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i ww. rozporządzeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W trakcie prowadzonych prac nad projektem ustawy o wspólnej organizacji rynków rolnych okazało się, iż, w związku z brakiem rozporządzeń wykonawczych Unii Europejskiej, które będą wydane w trybie rozporządzeń nr 1308/2013, nr 1370/2013 i nr 1306/2013, nie ma obecnie wystarczającej materii do opracowania projektu nowej, kompleksowej regulacji ustawowej w zakresie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Przewiduje się, że rozporządzeń wykonawczych Unii Europejskiej będzie około kilkudziesięciu, z których najważniejsze, zgodnie z deklaracją Komisji Europejskiej, będą opracowane do końca 2015 r. W związku z powyższym, zasadne wydaje się obecnie działanie legislacyjne mające na celu nowelizację obowiązujących krajowych aktów normatywnych, a nie opracowanie nowej ustawy w zakresie wspólnej organizacji rynków rolnych. Po dokonaniu powtórnej analizy podjęto zatem decyzję, że ww. przepisy Unii Europejskiej zostaną wykonane w prawie krajowym poprzez nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.).

Data modyfikacji : 14.08.2014
Rejestr zmian