Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD320
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 150 ust. 1, który zobowiązuje Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego minimalną wysokości środków, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków. Cudzoziemiec ubiegający się tego typu zezwolenie będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające, iż posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
Przyczyny podjęcia prac nad wydaniem nowego aktu prawnego wynikają z potrzeby określenia wysokości środków finansowych na poziomie wystarczającym na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Polski cudzoziemca oraz członków jego rodziny, pozostających na jego utrzymaniu, aby wykluczyć potrzebę korzystania przez niego z systemu pomocy społecznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, determinuje dzień wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. ustawy o cudzoziemcach, czyli dzień 1 maja 2014 r. Począwszy od tego dnia w stosunku do cudzoziemców, którzy przybywają lub przebywają w Polsce w celu podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą miały zastosowanie przepisy nowego rozporządzenia wprowadzające zmiany w zakresie wysokości kwot wymaganych od cudzoziemców oraz ułatwienia dotyczące wykazania, iż dysponują oni środkami finansowymi w kwocie wymaganej ww. rozporządzeniem.
Dokonując oceny wysokości środków finansowych, które musi posiadać cudzoziemiec, brano pod uwagę średnie koszty taniego wyżywienia i zakwaterowania oraz cel w jakim cudzoziemiec przybywa. Należy podkreślić, że jest to dolna granica ich wysokości, na co wskazuje użyte sformułowanie „co najmniej”.
Należy wskazać, iż zmniejszeniu uległa wysokość kwoty, którą cudzoziemiec powinien dysponować na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski oraz sfinansowanie podróży powrotnej, o której mowa w § 3. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu od cudzoziemca wymagano, aby posiadał kwotę 800 zł na każdy miesiąc pobytu, przez okres 12 miesięcy lub przez cały planowany okres pobytu. Natomiast nowoprojektowane rozporządzenie przewiduje posiadanie sumy 457 zł, która stanowi kwotę minimalnego dochodu, od którego przyznawana jest pomoc społeczna. Dodatkowo, jeżeli wraz z cudzoziemcem przebywa członek jego rodziny, cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo co najmniej 450 złotych na pokrycie kosztów jego utrzymania. Wysokość tej kwoty utrzymała się na aktualnie obowiązującym poziomie.
Projektowane rozporządzenie przewiduje również wprowadzenie nowego przepisu będącego ułatwieniem dla cudzoziemca oraz towarzyszących mu członków rodziny, w kwestii wywiązania się przez niego z obowiązku posiadania odpowiedniej kwoty środków finansowych.
Generalną zasadą jest, że cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania własnego i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu na cały okres planowanego pobytu. Jeżeli jednak nie będzie posiadał wymaganej kwoty pieniędzy przewidzianej w rozporządzeniu, to obowiązek posiadania takich środków finansowych zostanie uznany jako spełniony wówczas, gdy cudzoziemiec będzie dysponował miesięcznie ww. środkami przez cały okres swego planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.06.2014
Rejestr zmian