Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD319
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 194 ust. 1, który zobowiązuje Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego minimalną wysokości środków, jakie musi posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków. Cudzoziemiec ubiegający się tego typu zezwolenie będzie zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające, iż posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
Z uwagi na fakt, iż problematyka ta nie była dotychczas uregulowana w żadnym akcie prawnym, podjęto ustalenia mające na celu wyodrębnienie podstawy prawnej do wydania rozporządzenia w nowej ustawie o cudzoziemcach.
W nowoprojektowanym akcie określona została wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec, w taki sposób, aby była ona wystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Polski cudzoziemca oraz członków jego rodziny, pozostających na jego utrzymaniu i aby wykluczyć potrzebę korzystania przez niego z systemu pomocy społecznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewidywany termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, determinuje dzień wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. ustawy o cudzoziemcach, czyli dzień 1 maja 2014 r. Począwszy od tego dnia w stosunku do cudzoziemców, którzy przybywają lub przebywają w Polsce w celu podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą miały zastosowanie przepisy ww. rozporządzenia.
Dokonując oceny wysokości środków finansowych, które musi posiadać cudzoziemiec, brano pod uwagę średnie koszty taniego wyżywienia i zakwaterowania oraz cel w jakim cudzoziemiec przybywa. Należy podkreślić, że jest to dolna granica ich wysokości, na co wskazuje użyte sformułowanie „co najmniej”.
Przyjęto, iż wysokość kwoty którą powinien cudzoziemiec dysponować na każdy miesiąc pobytu, przez okres 12 miesięcy lub przez cały planowany okres pobytu w celu pokrycia kosztów pobytu na terytorium Polski i sfinansowania podróży powrotnej, stanowi równowartość kwoty minimalnego dochodu, od którego przyznawana jest pomoc społeczna. Zatem wysokość tej kwoty wynosi 457 zł. Jednakże należy mieć na względzie, że jeżeli wraz z cudzoziemcem przebywa członek jego rodziny, cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo co najmniej 450 złotych na pokrycie kosztów jego utrzymania.
Projektowane rozporządzenie przewiduje przepis stanowiący ułatwienie dla cudzoziemca oraz towarzyszących mu członków rodziny w kwestii wywiązania się przez niego z obowiązku posiadania odpowiedniej kwoty środków finansowych.
Generalną zasadą jest, że cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania własnego i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu na cały okres planowanego pobytu. Jeżeli jednak nie będzie posiadał wymaganej kwoty pieniędzy przewidzianej w rozporządzeniu, to obowiązek posiadania takich środków finansowych zostanie uznany jako spełniony wówczas, gdy cudzoziemiec będzie dysponował miesięcznie ww. środkami przez cały okres swego planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stachańczyk Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 19 maja 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.06.2014
do góry