Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD151
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W wyniku stosowania ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia stwierdzono konieczność zmiany przepisów ustawy, w szczególności w zakresie:
1. wymagań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji konsultanta w ochronie zdrowia;
2. procedury wyboru konsultanta w ochronie zdrowia;
3. zapobiegania konfliktowi interesów w związku z pełnieniem funkcji konsultanta w ochronie zdrowia;
4. podniesienia jakości wykonywania zadań ustawowych konsultanta w ochronie zdrowia;
5. zwiększenia efektywności współpracy konsultanta krajowego z zespołem konsultantów wojewódzkich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planuje się w szczególności wprowadzenie następujących rozwiązań:
1. dodanie kryterium, zgodnie z którym konsultant musi dawać rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań;
2. wprowadzenie fakultatywności wystąpienia Ministra Zdrowia do towarzystw naukowych o przedstawienie kandydata do pełnienia funkcji konsultanta krajowego (dotychczas obligatoryjnie) oraz wprowadzenie możliwości skierowania ww. wystąpienia do samorządów zawodowych (dotychczas samorząd mógł tylko opiniować kandydatów zgłoszonych przez towarzystwa naukowe);
3. zobowiązanie kandydata na konsultanta do złożenia oświadczenia dotyczącego potencjalnego konfliktu interesów oraz do aktualizowania informacji w trakcie pełnienia funkcji konsultanta;
4. nałożenie na konsultanta krajowego obowiązku zwoływania posiedzenia zespołu konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie nie rzadziej niż raz na pół roku oraz wyposażenie konsultanta krajowego w uprawnienie do wydania polecenia wykonania wskazanego zadania konsultantowi wojewódzkiemu w danej dziedzinie medycyny, przy jednoczesnym określeniu terminu jego wykonania;
5. wprowadzenie systemu zastępowania się konsultantów w przypadku wystąpienia czasowej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie zadania niecierpiącego zwłoki.
Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pozwoli w szczególności na:
1. doprecyzowanie wymagań stawianych kandydatom do pełnienia funkcji konsultanta;
2. skrócenie i uproszczenie procedury wyboru konsultanta;
3. zapewnienie bezstronności przy wykonywaniu zadań konsultanta oraz zwiększenie jawności i przejrzystości działań podejmowanych konsultantów, tak aby zapobiec potencjalnemu konfliktowi interesów;
4. wzmocnienie roli konsultanta krajowego i zacieśnienie jego współpracy z zespołem konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie medycyny;
5. usprawnienie realizacji przez konsultantów zadań ustawowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAleksander Sopliński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 czerwca 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.06.2014
Rejestr zmian