Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID175
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przedmiotowy dokument wynika ze Strategii Sprawne Państwo 2020, jednej z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju kraju (cel nr 7: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmujący wśród innych szczegółowych kierunków interwencji między innymi Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego (7.2), w tym Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym (7.2.2). Niniejsza Strategia wskazuje na potrzebę przygotowania i realizacji kompleksowego rządowego programu antyterrorystycznego, wzmacniającego mechanizmy współpracy i podnoszącego skuteczność działań właściwych służb, organów i instytucji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie Programu określono podstawowe kierunki polityki antyterrorystycznej Państwa oraz przedsięwzięcia o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym (priorytety), kluczowe dla osiągnięcia większej skuteczności polskiego systemu antyterrorystycznego. Ich głównym celem jest wzmocnienie systemu antyterrorystycznego RP, a tym samym podniesienie stanu przygotowania na wystąpienie ewentualnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Realizacja przedmiotowych priorytetów została przewidziana w perspektywie pięcioletniej (2015-2019).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2014 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.12.2014
do góry