Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID170
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

Poprzedni tytuł: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego 2014-2023

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Krajowy Program Kolejowy 2014-2023, jest średniookresowym dokumentem programowym, obejmującym infrastrukturalne projekty kolejowe o łącznej wartości ok. 58,7 mld zł, planowane na perspektywę finansową UE 2014 – 2020.
Krajowy Program Kolejowy stanowi narzędzie realizacji strategii rządowej w zakresie infrastruktury transportu kolejowego zachowując spójność z działaniami inwestycyjnymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.) oraz opisanymi w Dokumencie Implementacyjnym do SRT.
Celem projektu jest udokumentowanie ze strony rządowej, iż zapewnione będzie finansowanie wkładu krajowego niezbędnego do realizacji zadań inwestycyjnych. W związku z tym, dokument zostanie ustanowiony przez Radę Ministrów, jako program wieloletni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednocześnie, wypełnia dyspozycję art. 38c ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, określając rzeczowy i finansowy zakres planowanych inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków Unii Europejskiej na sfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, CEF, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, budżetu Państwa, Funduszu Kolejowego oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Żałobka Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 września 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.09.2015
do góry