Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID161
Tytuł

Projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność opracowania dokumentu wynika z postanowień art. 6 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.). Projekt Strategii został przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, powołany zarządzeniem Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowanie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wynika z rekomendacji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przyjętych przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego w listopadzie 2012 r. Za podstawę prac analitycznych przyjęto dokumenty związane z obszarem polityki rozwoju, a zwłaszcza średniookresową Strategię Rozwoju Kraju 2020 oraz realizujące jej zapisy zintegrowane strategie rozwoju. Kierunkowe założenia Strategii zostały przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego na posiedzeniu w dniu 15 października 2013 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRobert Kupiecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2014
do góry