Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC116
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej dot. przeciwdziałania poważnym awariom (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przepisy będą dotyczyły:
-  zasady klasyfikacji zakładów oparte o nowy system klasyfikacji substancji chemicznych, zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Omawiany system klasyfikacji będzie jedynym obowiązującym od 1 czerwca 2015 r.;
- zasady dostępu społeczeństwa do rozszerzonego zakresu informacji dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii:
- uszczegółowienie zasad kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Ostapiuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 czerwca 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.06.2015
do góry