Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUB27
Tytuł

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), orzekł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją, tj. przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które świadczenie to utraciły z dniem 30 czerwca 2013 r., wymaga bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty w systemie prawnym.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej wprowadzony został okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 i 1623), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do 30 czerwca 2013 r. Po upływie tego okresu decyzje, na podstawie których przyznane było prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wygasły z mocy prawa. Na podstawie tych decyzji świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 520 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana regulacja określa m.in. zakres i szczegółowe warunki ustalania i przyznawania zasiłków osobom, którym prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy nowelizującej oraz związane z tym kwestie temporalne.
Zasiłki dla opiekunów, przyznawane na podstawie projektu, przysługiwać będą w wysokości 520 zł miesięcznie, za okresy po dniu 30 czerwca 2013 r., w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012 r. i nie miała ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI/II kwartał 2014 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 25 marca 2014 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.04.2014
do góry