Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD93
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o ochronie ludności

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecne regulacje prawne nie są adekwatną odpowiedzią państwa na współczesne wyzwania i zagrożenia związane z ochroną ludności, zarówno w czasie pokoju jak i wojny. Zasadniczą ideą obecnych regulacji jest stworzenie odrębnej służby (formacji obrony cywilnej) przeznaczonej do działań tylko w czasie wojny. Projektowana ustawa stanowić będzie ważną dla sprawnego funkcjonowania państwa, spójną z powszechnie obowiązującymi przepisami, podstawę dla realizacji zadań ochrony ludności zarówno w czasie pokoju, jaki i wojny (obrona cywilna), zastępując dotychczasowe rozwiązania prawne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przyszła regulacja będzie opierać się na zasadzie ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo obywateli przez organy administracji publicznej i wsparcia organów poszczególnych szczebli zarządzania bezpieczeństwem powszechnym. Będzie również kłaść nacisk na kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich zachowań w obliczu zagrożeń. Realizacja zadań związanych z ochroną ludności będzie spójna z zadaniami realizowanymi w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tak aby system zarządzania kryzysowego wspierał i uzupełniał działania podejmowane na rzecz ochrony ludności. Ustawa opracowana na podstawie założeń do projektu ustawy o ochronie ludności będzie oddziaływać na organy administracji rządowej i samorządowej, do których należy ochrona życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludności, mienia i środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, także na działalność Państwowej Straży Pożarnej i pozostałych podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a w ograniczonym zakresie na inne podmioty ratownicze realizujące zadania ochrony ludności. Proponowana regulacja będzie oddziaływać na obywateli, poprzez sprawne funkcjonowanie ochrony ludności na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju, w warunkach normalnego funkcjonowania państwa, w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. Efektem wdrożenia regulacji dotyczącej ochrony ludności będzie poprawa organizacyjnego i rzeczowego przygotowania podmiotów ochrony ludności do reagowania i współdziałania, sposobów komunikacji w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz kształtowania świadomości zagrożeń i adekwatnych zachowań społecznych w sytuacji wystąpienia zagrożenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Rakoczy Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry