Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID153
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym  „Pomoc żywnościowa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W organach UE trwają obecnie prace legislacyjne nad ustanowieniem nowego instrumentu, tj.: „Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym” (projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej PotrzebującymCOM(2012) 617 final). Występująca obecnie iprzewidywana na lata 2014-2020 redukcja zapasów interwencyjnych UE, wykorzystywanych wcześniej w Programie PEAD wymuszają zmiany w dalszymfunkcjonowaniu programu. Ubóstwo i wykluczenie społeczne nadal pozostają poważnym problemem w Polsce i wciąż istnieje potrzeba pomocy UE osobom najbardziej potrzebującym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Europejski Fundusz Pomocy Najuboższym w nowejperspektywie finansowej(2014-2020) będzie kontynuacją dotychczasowego mechanizmu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej” (PEAD) rozszerzoną o możliwość finansowania działań mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym.Dlatego też zakłada się  wykorzystanie doświadczeń w realizacji programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W szczególności dotyczyć to będzie wykorzystania istniejących struktur i instytucji. Instytucją realizującą Program będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a instytucją pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego, która za pośrednictwem organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (wyłonionych w drodze konkursu) przekazywać będzie żywność lub dostarczać posiłki osobom najuboższym). Dodatkowo wszystkie organizacje zaangażowane w realizację programu będą musiały prowadzić dodatkowe działania towarzyszące komplementarne dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc udzielana będzie w oparciu o przyjęte w programie kryterium dochodowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 15 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.04.2014
do góry