Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZC35
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba przyjęcia kompleksowej regulacji dotyczącej ochrony pokrzywdzonych i świadków w procesie karnym.Potrzeba dostosowania prawa polskiego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. Potrzeba dostosowania prawa polskiego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota rozwiązań:
- wprowadzenie instrumentów ochrony i pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi w procesie karnym, w dwóch zasadniczych grupach: instrumentów, do których dostęp miałby każdy pokrzywdzony i świadek w procesie karnym (np. stały kontakt z funkcjonariuszem policji wyznaczonym do monitorowania stanu bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym w charakterze pokrzywdzonego lub świadka, opieka psychologa) oraz instrumentów ochrony w ścisłym znaczeniu, które podobnie jak w przypadku świadka koronnego realizowane mogą być wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego lub świadka;
- wprowadzenie standardów ochrony pokrzywdzonego zgodnie z dyrektywą 2012/29/UE oraz rozszerzenie niektórych z przyznanych uprawnień na świadków;
- wprowadzenie, zgodnie z dyrektywą 2011/99/UE, mechanizmu Europejskiego Nakazu Ochrony umożliwiającego  osobom chronionym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, dalszego korzystania z orzeczonych środków ochrony na terytorium innych państw członkowskich UE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Królikowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Zgoda Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 12 marca 2014 r. na procedowanie projektu ustawy.

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.03.2014
do góry