Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD284
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana obszaru strefy tworząca warunki do realizacji nowych inwestycji wspieranych pomocą publiczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Włączenie w granice strefy 72,11 ha gruntów prywatnych, w wyniku czego pow. strefy wyniesie 1452,74 ha. Szacowane wyniki włączenia nowych terenów do strefy pod konkretne inwestycje to ok. 270 nowych miejsc pracy utworzonych do 2017 r. i utrzymanie 1386 już istniejących, koszty kwalifikowane inwestycji o wartości ok. 501 mln zł. Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna z tytułu realizacji inwestycji o ww. kosztach może osiągnąć ok. 250 mln zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 18 marca 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.04.2014
do góry