Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD252
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Akt wykonawczy do art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz  z 2013 r. poz.2). Konieczność wprowadzenia zmian, wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2013 r. poz. 869).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczność zharmonizowania rozporządzenia z obowiązującym stanem  faktycznym i prawnym. Zmiany o charakterze dostosowawczym do zmienionego podziału zasadniczego kraju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrezes GUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - RM przyjęła 6 grudnia 2013 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 10.12.2013
do góry