Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD132
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy stanowi realizację zadania nr 000-40/12 nałożonego przez Prezesa Rady Ministrów na Ministra Pracy i Polityki Społecznej, polegającego na „przeanalizowaniu możliwości standaryzowania świadczeń pielęgnacyjnych i zapewnienia, aby były one udzielane wyłącznie osobom faktycznie sprawującym opiekę, oraz przedstawienia propozycji w tym zakresie”. Ponadto konieczność wdrożenia rozwiązań zawartych w projekcie wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska (wypowiedź z dnia 12 marca 2013 r.), dotyczącej konieczności wypracowania odpowiednich procedur oraz wprowadzenia starannej weryfikacji świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego. Premier zapowiedział przy tym, że w kwietniu świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o 200 zł, a od początku 2014 r. świadczenie to ma się stopniowo zwiększać, tak aby w ciągu pięciu lat osiągnąć pułap wynagrodzenia minimalnego za pracę. W związku z tą wypowiedzią wprowadzony został, w trybie uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Rady Ministrów, program rządowy zapewniający wsparcie finansowe dla opiekunów uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. Po zakończeniu programu ma zostać zapewnione stałe - ustawowe wsparcie dla tej grupy osób. Osoby te znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z czym wymagają szczególnego wsparcia ze strony państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada zmiany zasad przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Świadczenie pielęgnacyjne przysługiwać będzie osobom (zobowiązanym do alimentacji na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny bez względu na wiek powstania niepełnosprawności. Zmiany obejmują również wprowadzenie dodatkowej kwalifikacji osób niepełnosprawnych przez ocenę zakresu niesamodzielności osoby niepełnosprawnej - uzyskanie świadczeń opiekuńczych uzależnione byłoby od liczby punktów z oceny zakresu niesamodzielności osoby niepełnosprawnej. Oceny dokonywać będzie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuElżbieta Seredyn Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2015 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt wycofany na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zgoda Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu z dnia 31 marca 2015 r.
Projekt ustawy miał na celu wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących świadczeń dla osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (świadczenia pielęgnacyjne). Wobec faktu, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania nie spotkały się z akceptacją ze strony opiekunów niepełnosprawnych dzieci, podjęta została decyzja o niekontynuowaniu prac nad projektem do czasu wypracowania rozwiązań, które realizowałby oczekiwania wszystkich grup opiekunów osób niepełnosprawnych.
W październiku i listopadzie 2014 r. obyły się przed Trybunałem Konstytucyjnym rozprawy w sprawach dotyczących obowiązujących obecnie regulacji z zakresu omawianych świadczeń. W wyroku z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.  Natomiast w wyroku z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. akt SK 7/11, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacja, która uniemożliwia przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (opiekunowi faktycznemu), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców (opiekunów faktycznych) ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodna z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji.
W uzasadnieniach do powyższych wyroków Trybunał Konstytucyjny szczegółowo określił sposób w jaki powinny zostać ukształtowane regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego.
W celu realizacji wskazanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UB33.
Mając na uwadze powyższe, kontynuowanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (UD132) jest bezprzedmiotowe.

 

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.04.2015
do góry