Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD251
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 11 marca 2013 r. Burmistrz gminy Frombork wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork”, obejmującym miasto Frombork oraz sołectwa Bogdany i Ronin, położonym na obszarze gminy Frombork w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby naczyń obwodowych i choroby układu nerwowego. Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Frombork”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska. Zgodnie z zapisami ustawy uzdrowiskowej, Minister Zdrowia po uprawomocnieniu się jego decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zobowiązany jest zgodnie z  art. 42 ust.1 powyżej przytoczonej, do przygotowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia określone w ustawie warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców – wód leczniczych, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.01.2015
do góry