Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD250
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu w gminie Ozorków

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 27 marca 2013 r. wójt gminy Zgierz wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogóźno”, obejmującym sołectwa: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwo Celestynów położone w gminie Ozorków w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne oraz  choroby dolnych i górnych dróg oddechowych.Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742), że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogóźno” spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Rogóźno”, a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska. Zgodnie z zapisami ustawy uzdrowiskowej, Minister Zdrowia po uprawomocnieniu się jego decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, zobowiązany jest zgodnie z  art. 42 ust.1 powyżej przytoczonej, do przygotowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Astachowice, Bądków, Biała, Brachowice, Dzierżązna, Gieczno, Grabiszew, Jasionka, Rogóźno, Śladków Górny, Warszyce, Wola Rogozińska i Wypychów położonym na obszarze gminy Zgierz oraz sołectwu Celestynów położonemu w gminie Ozorków. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogóźno” spełnia określone w ustawie warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców – wód leczniczych, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

5 sierpnia 2015 r. Wójt Gminy Ozorków przedłożył władzom Gminy Zgierza uchwały, podjęte w dniu 1 lipca 2015 r., w sprawie utworzenia sołectwa Celestynów i Katarzynów w miejsce istniejącego sołectwa Celestynów oraz w sprawie zamiany Statutu Gminy Ozorków. Wobec powyższego koniecznym jest wytyczenie nowej granicy dla strefy „C” ochrony uzdrowiskowej (przebiegającej po granicach administracyjnych). Nieodzownym zatem jest wycofanie projektu z dalszych prac legislacyjnych i przygotowanie przez zainteresowane gminy nowego operatu uzdrowiskowego, uwzględniającego stosowne korekty. Wiąże się to również z koniecznością powtórzenia całej procedury legislacyjnej.

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.08.2015
do góry