Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuZD86
Tytuł

Założenia do projektu ustawy o połączeniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanych zmian jest reorganizacja i konsolidacja systemu zarządzania nieruchomościami i zbędnym mieniem resortu obrony narodowej oraz zwiększenie efektywności tego procesu. Połączenie pozwoli efektywniej gospodarować Wojskowej Agencji Mieszkaniowej powierzonym jej przez Skarb Państwa mieniem, co będzie miało istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowania współczesnego systemu obronnego państwa, w szczególności poprzez zapewnienie mieszkań dla żołnierzy oraz zagospodarowanie nieruchomości, które zaprzestano wykorzystywać na potrzeby obronności państwa, jak również zagospodarowywanie mienia ruchomego zbędnego do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowa regulacja określi zasady połączenia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego na bazie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, a w szczególności:
1) oznaczenie podmiotów łączonych ze wskazaniem podmiotu przejmującego (projektuje się przejęcie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową na zasadzie sukcesji uniwersalnej całości aktywów i pasywów, należności, zobowiązań, praw i obowiązków, mienia, zadań i pracowników Agencji Mienia Wojskowego);
2) termin połączenia i daty sprawozdań finansowych łączonych podmiotów (zakłada się połączenie agencji na dzień 1 stycznia 2015 r. i datę sprawozdań finansowych łączonych agencji: zamknięcie ksiąg AMW i WAM wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. i otwarcie ksiąg WAM, wg. stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.);
3) organy odpowiedzialne za sporządzenie bilansów (organy zarządzające łączonymi agencjami);
4) zasady przejęcia pracowników podmiotu przejmowanego (pracownicy Agencji Mienia Wojskowego przejęci zostaną na podstawie art. 231 Kodeksu pracy);
5) sukcesję praw i obowiązków łączonych podmiotów (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Agencji Mienia Wojskowego);
6) zmiany w obowiązujących aktach prawnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła w dniu 8 kwietnia 2014 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.04.2014
do góry