Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC49
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu wieloletniego wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2014 – 2016

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu wynika z konieczności wykonania obowiązku nałożonego na Rzeczpospolitą Polską na mocy art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.). Opracowanie projektu ma na celu niwelowanie  przeszkód o charakterze sanitarnym w handlu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej bydłem, owcami i kozami, pochodzącymi z Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez  potwierdzenie braku występowania na terytorium RP choroby niebieskiego języka u ww. przeżuwaczy. Jednocześnie możliwe będzie ubieganie się przez RP o zwrot wydatków poniesionych   w związku realizacją z przedmiotowego programu, w tym związanych z pobraniem próbek i wykonaniem badań laboratoryjnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach realizacji programu, który udowodni, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie występuje choroba niebieskiego języka lub pozwoli na wczesne wykrycie przedostania się wirusa tej choroby przeprowadzane zostanie dwukrotnie badanie laboratoryjne (serologiczne - testem ELISA), w okresie największej aktywności muchówek z rodzaju Culicoides. W przypadku uzyskania dodatniego lub wątpliwego wyniku badania laboratoryjnego od zwierząt, u których wykryto przeciwciała dla wirusa, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryjnych (wirusologicznych testem RT PCR lub rt RT PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego języka.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2013 r. - ZREALIZOWANY - RM przyjęła 13 stycznia 2014 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.01.2014
do góry