Projekty ustaw przesłane do Sejmu RP

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Projekt ustawy o rybołówstwie morskim - przyjęty przez rząd 12 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych - przyjęty przez rząd 21 października 2014 r. (skierowny do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014 - przyjęty przez rząd 12 listopada 2014 r. (skierowany do Sejmu 19 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. - przyjęty przez rząd 17 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 3 listopada 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - przyjęty przez rząd 28 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyjęty przez rząd 28 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przyjęty przez rząd 14 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 października 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. - przyjęty przez rząd 16 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 października 2014 r.)

Projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne z projektem aktu wykonawczego - przyjęty przez rząd 9 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2014 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2015 - przyjęty przez rząd 24 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - przyjęty przez rząd 2 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 2 września 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2014 r.)

Projekt ustawy o obligacjach - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 26 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - przyjęty przez rząd 29 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 22 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 sierpnia 2014 r.)

Projekt ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie - przyjęty przez rząd 1 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przyjęty przez rząd 1 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  wraz z projektami aktów wykonawczych i zgłoszeniami zainteresowania pracami nad projektem wniesionymi w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego - przyjęty przez rząd 15 lipca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczącego penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych, sporządzonego w Strasburgu w dniu 28 stycznia 2003 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie w dniu 23 listopada 2001 r. przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 8 lipca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane - przyjęty przez rząd 13 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.  - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przyjęty przez rząd 13 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - przyjęty przez rząd 8 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyjęty przez rząd 27 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 28 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 8 maja 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 12 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 6 maja 2014 r.)

Projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ze sprostowaniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2014 r. (skierowany do Sejmu 18 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 11 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 15 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o Agencji Wywiadu - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - przyjęty przez rząd 18 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 4 kwietnia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 25 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - przyjęty przez rząd 25 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 25 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 20 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 19 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami - przyjęty przez rząd 11 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 3 marca 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa - przyjęty przez rząd 4 lutego 2014 r. (skierowany do Sejmu 14 lutego 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o funduszu sołeckim - przyjęty przez rząd 28 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych - przyjęty przez rząd 14 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 29 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 18 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty - przyjęty przez rząd 21 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 22 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 17 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 21 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o prawach konsumenta - przyjęty przez rząd 24 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 17 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw ze zgłoszeniami lobbingowymi - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach - przyjęty przez rząd 7 stycznia 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 stycznia 2014 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 lipca 2010 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 21 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Kuala Lumpur dnia 8 lipca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy - przyjęty przez rząd 27 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 grudnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - przyjęty przez rząd 19 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 12 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - przyjęty przez rząd 5 listopada 2013 r. (skierowany do Sejmu 12 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 7 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 25 października 2013 r. (skierowano do Sejmu 7 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - przyjęty przez rząd 29 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 listopada 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 - przyjęty przez rząd 22 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 11 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne - przyjęty przez rząd 8 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej - przyjęty przez rząd 15 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej   -  przyjęty przez rząd 2 października   2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw   -   przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydaktów związanych z budownictwem mieszkaniowym - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej - przyjęty przez rząd 1 października 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina - przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 października 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - przyjęty przez rząd 24 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 października 2013 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 września 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 września 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym - przyjęty przez rząd 6 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 9 września 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny - przyjęty przez rząd 13 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - przyjęty przez rząd 23 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 26 czerwca 2012 r. z załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym  ze zgłoszeniami lobbingowymi - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 - przyjęty przez rząd 20 sierpnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 21 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 29 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 sierpnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - przyjęty przez rząd 2 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób - przyjęty przez rząd 9 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - przyjęty przez rząd 25 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych - przyjęty przez rząd 16 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca 1989 r., podpisanego w Warszawie dnia 29 stycznia 2013 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 14 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa - przyjęty przez rząd 2 lipca 2013 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o cudzoziemcach z projektami aktów wykonawczych i tabelami zbieżności - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 3 lipca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - przyjęty przez rząd 18 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 26 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 22 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - przyjęty przez rząd 28 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.) 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 28 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęty przez rząd 11 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą - przyjęty przez rząd 4 czerwca 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 14 czerwca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 23 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 31 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościwe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 13 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 22 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 2 maja 2013 r. (skierowany do Sejmu 16 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 10 maja 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 30 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 17 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 8 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT” z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 kwietnia 2013 r. (skierowany do Sejmu 4 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 2 kwietnia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. z  uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 15 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 27 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 marca 2013 r. (skierowany do Sejmu 19 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 marca 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2013 r. (skierowny do Sejmu 28 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 26 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z uzasadnieniem -  przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 15 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2013 r. (skierowany do Sejmu 6 lutego 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 18 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 stycznia 2013 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 2 stycznia 2013 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., przez zgłoszenie zastrzeżeń do jej Załącznika III z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 28 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 grudnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Wegrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 grudnia 2012 r.)

Projekt ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Grenadą o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 19 lipca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 27 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 22 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 listopada 2012 r. (skierowany do Sejmu 21 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 14 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - przyjęty przez rząd 9 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 listopada 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 31 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji - przyjęty przez rząd 24 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 16 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym 8 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 16 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 października 2012 r.)

Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 października 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy - Prawo pocztowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 października 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 1 października 2012 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2013 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 września 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 września 2012 r.)

Projekt ustawy o środkach ochrony roślin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowny do Sejmu 12 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 7 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 września 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 września 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 sierpnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 27 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2012 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 9 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weterynarynej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 12 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2012 r.)

Projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25  czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 6 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 21 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem -  przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 4 czerwca 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 24 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 24 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2012 r.)  w dniw

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 czerwca 2012 r.)

Projekt ustawy o odpadach z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy - Prawo łowieckie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 18 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 17 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 maja 2012 r. (skierowany do Sejmu 15 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 34 - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 maja 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Kodeks karny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 27 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 24 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 20 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 20 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 kwietnia 2012 r. (skierowany do Sejmu 20 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 kwietnia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikiem  - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 5 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 30 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 29 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 16 marca 2012 r. (skierowany do Sejmu 28 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 3 lutego 2012 r. (skierowany do Sejmu 13 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 9 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 8 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji zmian zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym 5 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 2 lutego 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 25 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym 10 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 23 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 19 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 11 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 5 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2012 r. (skierowany do Sejmu 4 stycznia 2012 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 16 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 - przyjęty przez rząd 6 grudnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.) - jest dostępny na stronach BIP Ministra Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=277125)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2011r . (skierowany do Sejmu 12 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednje strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 pażdziernika 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 7 grudnia 2011 r.)

Projekt ustawy  o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 24 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym dnia4 listopada 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 listopada 2011 r.)

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 - przyjęty przez rząd 27 września 2011 r. (skierowany do Sejmu 29 września 2011 r.) - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=270589)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 16 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 23 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. ( skierowany do Sejmu 2 września 2011 r.)

Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) dla dużych źródeł spalania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 31 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 12 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie ustawy - Prawo energetyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 8 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 1 sierpnia 2011 r. (skierowany do Sejmu 18 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 8 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 3 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 28 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 25 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 2 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o współpracy rozwojowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 22 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 1 sierpnia 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 25 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 18 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym dnia 8 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 21 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o timeshare z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 5 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lipca 2011 r. (skierowany do Sejmu 13 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją nr III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym dnia 17 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 11 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grożbą kary z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 5 lipca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do sejmu 29 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 22 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym dnia 10 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu dnia 24 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 20 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 czerwca 2011 r. (skierowany do Sejmu 17 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 16 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 15 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 10 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 10 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 6 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 3 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 23 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu 30 maja 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r. (skierowany do Sejmu w dniu 15 czerwca 2011 r.)

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 17 maja 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 maja 2011 r.

Projekt ustawy o kontroli w administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 maja 2011 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 5 maja 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 28 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o usługach płatniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 18 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im.Marka Karpia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 5 kwietnia 2011 r.

Projekt ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 marca 2011 r.

Projekt ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 marca 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 25 marca 2011 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o żegludze śródlądowej oraz ustawę o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 marca 2011 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3,4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym w dniu 18 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 marca 2011 r.

Projekt ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 marca 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 15 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lutego 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 - 2013

z uzasadnieniem  - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uzasadnieniem  - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 października 2010 r.

Projekt ustawy o refundacji, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 października 2010 r.

Projekt ustawy o działalności leczniczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 października 2010 r.

Projekt ustawy o efektywności energetycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażnych u ludzi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 października 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 października 2010 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2011 - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=222614)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 września 2010 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 7 września 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodengo Świnna Poręba w latach 2006 - 2010" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 sierpnia 2010 r.

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z uzasadnieniem i zalącznikami - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o  produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2010 r.

Projekt ustawy - Prawo probiercze z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 13 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 6 lipca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o rezerwach strategicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 maja 2010 r. oraz autopoprawka do projektu ustawy o rezerwach strategicznych z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 15 czerwca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o rzecznikach patentowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 maja 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 maja 2010 r.

Projekt ustawy o podpisach elektronicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 6 kwietnia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o działach administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 marca 2010 r.

Projekt ustawy o dowodach osobistych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 9 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu z uzasadnieniem - przyjęty przez  rząd 2 marca 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 7 stycznia 2011 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 22 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r., z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 21 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 13 grudnia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 30 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III, sporządzonego w Budvie dnia 25 marca 2010 r., z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym w dniu 26 listopada 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o kredycie konsumenckim z uzasadnieniem i załącznikami 1,2,3 i 4 - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 pażdziernika 2003 roku z uzasadnieniem i załącznikami 1,2 i 3 - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzeczapospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. z uzasadnieniemzałącznikiem - przyjęty  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską  a Królestwem Danii w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa  oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium z uzasadnieniem - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. z uzasadnieniem  - przyjęty w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o  zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd  2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 lutego 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 stycznia 2010 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Fundusz Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.  z uzasadnieniem i załącznikiem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym  z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o rybołówstwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym rejestrze Sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o wyrobach medycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 grudnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  Świnoujściu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o grach hazardowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 listopada 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks wykroczeń z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacji Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 października 2009 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 -  przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Hiliday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o  ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze dnia 23 maja 2000 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 20009 r. z uzasadnieniem  i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.  z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy budżetowej na rok 2010 - przyjęty przez rząd 29 września 2009 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=185795)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych  oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 września 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o sporcie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 sierpnia 2009 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu 12 września 1997 r.  z uzasadnieniem i załącznikami 1 oraz 2 - przyjęty przez rząd  w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie 16 kwietnia 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 lipca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 - przyjęty przez rząd 7 lipca 2009 r. - jest dostępny na stronach BIP Ministerstwa Finansów (http://www.mofnet.gov.pl/index.php?const=6&dzial=334&wysw=4⊂=sub5)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o izbach lekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 czerwca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 maja 2009 r.

Projekt ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 maja 2009 r.

Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o Służbie Więziennej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem i załącznikiem oraz poprawka i jej uzasadnienie - przyjęty przez rząd 5 maja 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy dokumentach paszportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 21 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 kwietnia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III) z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych inntych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 marca 2009 r.

Projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 marca 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o towarach paczkowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lutego 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 20 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o dyscyplinie wojskowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 stycznia 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

 

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 30 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 16 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego Skarbu Państwa, ich pozyskiwaniu oraz o Agencji Uzbrojenia z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 10 grudnia 20008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o instytutach badawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Polskiej Akademii Nauk z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w dniu 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o Służbie Celnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 grudnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 listopada 2008 r.

Projekt ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 listopada 2008 r.

Projekt ustawy o ewidencji ludności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 listopada 2008 r. oraz z poprawką i uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym w 2009 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2008 r.

Projekt ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 28 października 2008 r.

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 października 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przedmiotowej dla niektórych podmiotów - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 września 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 2 września 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz ustawy o Policji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 sierpnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 lipca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o pracownikach samorządowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 17 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o emeryturach kapitałowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 10 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 czerwca 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami człnkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kotrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiau Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 maja 2008 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 12 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 maja 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przypływu osób z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 maja 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskim Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 22 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 kwietnia 2008 r. oraz autopoprawką i uzasadnieniem - przyjętą przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustaw oraz z autopoprawką i uzasadnieniem y o świadczeniach rodzinnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 kwietnia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r., z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4, 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Europejskiej kary języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 marca 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami: Traktatem z załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, Aktem końcowym i Kartą praw podstawowych - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r. oraz z autopoprawką i uzasadnieniem - przyjętą przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 lutego 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o odpadach wydobywczych z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willyego Brandta w Warszawie, podpisanej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2008 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 grudnia 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2007 r.

Projekt ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

* * * * *

Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uzasadnieniem - przyjety przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o Agencji Badań Poznawczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 listopada 2007 r.

Projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o państwowych instytutach naukowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 16 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przed rząd 3 października 2007 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 - przyjęty przez rząd 25 września 2007 r. /uzasadnienie projektu ustawy oraz załączniki są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=32&id=77383 /

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji - przyjety przez rząd 18 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 września 2007 r.

Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o wspieraniu remontów i termomodernizacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zastępczej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o przeprowadzeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu, dnia 28 sierpnia 2003 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r. oraz we wrześniu 2007 r. w trybie obiegowym - autopoprawka

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 sierpnia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy`ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o kuratorach sądowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym w systemie tygodniowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 licpa 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo prasowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym uczelniom rolniczym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o dotacji dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu zawodu psychologa z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 lipca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o sieci szpitali z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 26 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy - Karta Polaka z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r. - wraz z autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjętą przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 12 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalnosci gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r. - wraz z autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjętą przez rząd 4 września 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 czerwca 2007 r.

Projekt ustawy o fundacjach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 maja 2007 r.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 15 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uzasadnieniem - przyjęty przedz rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niktórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działów środowisko i gospodarka wodna z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego, zasadach zamiany posiadanych przez nich akcji oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 8 maja 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęy przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i inych substancji z uzasadnieniem i załącznikami - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej, ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o podpisie elektronicznym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 17 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym (druk nr 29) z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd 11 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 kwietnia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2007 r.

Projekt ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 marca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 marca 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3 i 4 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 marca 2007 r.

Projekt ustawy o kierujących pojazdami z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 marca 2007 r.

Projekt ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw górniczych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 marca 2007 r.

Projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o muzeach z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 20 lutego 2007 r.

Projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zasadach finansowania nauki z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 13 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o lekarzu sądowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 6 lutego 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 30 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami kompetencyjnymi w administracji publicznej w województwie z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych z uzasadnieniem i załącznikami: 1, 2, 3 - przyjęty przez rząd 23 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 stycznia 2007 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r. z uzasadnieniem i załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o nawozach i nawożeniu z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach" z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej z uzasadnieniem i załącznikiem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 11 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 grudnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa oraz przy wypełnianiu zobowiązań międzynarodowych w sytuacjach zakłóceń na rynku naftowym z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 781) z uzasadnieniem - przyjęta przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 21 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 14 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r. z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, 3, 4 i 5 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 7 listopada 2006 r.

Projekt ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z uzasadnieniem oraz załącznikami - przyjęty przez rząd 31 października 2006 r.

Projekt ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 31 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 24 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 24 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 października 2006 r.

Projekt ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" w raz z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawką i jej uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 9 października 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu' wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 października 2006 r.

Projekt ustawy o licencji syndyka wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 3 października 2006 r.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2007 - przyjęty przez rząd 27 września 2006 r. /uzasadnienie projektu ustawy oraz załączniki są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/dokument.phpśdzial=32&id=55955 /

Projekt ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 27 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 19 września 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 12 września 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

 

Projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Politechnice śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 5 września 2006 r.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1 i 2 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 22 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądro­wych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2 i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 1 sierpnia 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfis­ka­cie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami 1, 2, i 3 - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 25 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 18 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw wraz z załącznikiem oraz uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd w trybie obiegowym

Projekt ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z uzasadnieniem - przyjęty przez rząd 4 lipca 2006 r.

 

Data publikacji : 24.11.2014

Data modyfikacji : 24.11.2014
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Rada Ministrów
Osoba publikująca: Edyta Kurkiewicz
Departament Rady Ministrów

liczba wejść: 167542