Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

23.11.2018 11:00 -

W 2017 r. na podstawie delegacji zawartej w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) wydane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690). Regulacja ta jest jednym z elementów przyjętych przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Programu „Czyste powietrze”. Rozporządzenie wprowadza do polskiego porządku prawnego  restrykcyjne wymagania dla kotłów na paliwo stałe. Rozwiązania te dotyczą kotłów od 0 do 500 kW, czyli tych używanych w gospodarstwach domowych oraz małych
i średnich zakładach i stanowią, że od 1 października 2017 r. obowiązują krajowe wymagania dot. tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu, a także wprowadzony jest zakaz stosowania rusztu awaryjnego. De facto, możliwe więc jest w Polsce sprzedaż i instalowanie kotłów na paliwo stałe klasy 5.
Pierwsze oceny funkcjonowania rozporządzenia wskazują na pojawiąjące się na rynku problemy wynikające ze stosowania niektórych jego przepisów. W szczególności dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej przez producentów kotłów na paliwo stałe. W związku z powyższym, niezbędne jest uszczelnienie systemu poprzez zmianę rozporządzenia oraz zmianę przepisów ustawy POŚ.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

23.11.2018 11:00 -

Zmiany polegające na uszczelnieniu rynku kotłów na paliwo stałe przeznaczonych dla sektora komunalno-bytowego wymagają wprowadzenia zmian do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pozwolą one ograniczyć import urządzeń niespełniających wymagań rozporządzenia oraz umożliwią egzekucję wymagań dla kotłów poprzez wprowadzenie kontroli i systemu kar.
Zmiany w projekcie zmian do ustawy POŚ obejmują: 
- dodanie obowiązku kontrolowania przez organy Inspekcji Handlowej spełniania wymagań rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe przez wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe
- ograniczenie możliwości wprowadzania do obrotu kotłów na paliwo stałe niespełniających wymagań rozporządzenia przez podmioty z innych państw UE, Turcji i państw EFTA będących stroną umowy o EOG
- dodanie definicji wprowadzania do obrotu w odniesieniu do kotłów na paliwo stałe
- dodanie administracyjnych kar pieniężnych za niespełnianie wymagań rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

23.11.2018 11:00 - MPiT

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

23.11.2018 11:00 - Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”

Rodzaj dokumentu

23.11.2018 11:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

23.11.2018 11:00 - MPiT

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

23.11.2018 11:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

23.11.2018 11:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

23.11.2018 11:00 - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”

Tytuł projektu

23.11.2018 11:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej