Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

08.12.2015 10:00 -

Projekt ustawy o obowiązkowej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania związany jest koniecznością implementacji do krajowego porządku prawnego:
1. Dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359, Tom 57 z 16.12.2014, s. 1-30) oraz
2. regulacji umożliwiających automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania również z innymi niż unijne państwami w oparciu o procedury Common Reporting Standard (CRS), do których wprowadzenia Rzeczpospolita zobowiązała się w podpisanym w dniu 29.10.2014 r. w Wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych.
Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów dyrektywy 2014/107/UE w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.
Przeprowadzenie ww. implementacji wymaga uregulowania całości przedmiotowej problematyki w ramach ustawy szczególnej.
Potrzeba wprowadzania planowanych w projekcie rozwiązań związana jest ponadto z działaniami podejmowanymi w ramach przeciwdziałania transgranicznym oszustwom podatkowym i unikaniu opodatkowania. Dostrzegając konieczność podjęcia działań w tym zakresie Komisja Europejska zdecydowała się na promowanie automatycznej wymiany informacji jako przyszłego europejskiego i międzynarodowego standardu dla przejrzystości i wymiany informacji w sprawach podatkowych. Znaczenie automatycznej wymiany informacji jako jednego ze środków zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania w wymiarze transgranicznym zostało również uznane na szczeblu międzynarodowym (grupa G-20 i grupa G-8).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

08.12.2015 10:00 -

Przewidziana w Dyrektywie Rady 2014/107/UE automatyczna wymiana informacji ma umożliwić krajowym administracjom podatkowym pozyskiwanie z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwu członkowskiemu właściwemu dla poszczególnych nierezydentów. Automatycznej wymianie podlegały będą w szczególności informacje o imieniu i nazwisku/nazwie, adresie, numerze(-ach) identyfikacyjnym podatnika (NIP) oraz dacie i miejscu urodzenia (w przypadku osób fizycznych) każdej osoby raportowanej, która jest posiadaczem rachunku, numerze, saldzie oraz wartości. Dyrektywa Rady 2014/107/UE wymaga ponadto aby państwa członkowskie wprowadziły odpowiednie regulacje obligujące swoje raportujące instytucje finansowe do wykonywania zasad sprawozdawczych i zasad należytej staranności zawartych w załącznikach I i II oraz do zapewnienia skutecznego wdrożenia i przestrzegania tych zasad zgodnie z załącznikiem I sekcja IX.
Przewidziane w Dyrektywie Rady 2014/107/UE regulacje bazują na rozwiązaniach opracowanych przez OECD w ramach procedury CRS. Zasadniczym bowiem celem przy projektowaniu Dyrektywy było zapewnienie pełnej zgodności wymiany informacji w Unii ze zmianami na szczeblu międzynarodowym. Dzięki takiemu podejściu ustawodawca unijny miał na względzie zminimalizowanie kosztów i obciążeń administracyjnych związanych z obsługą systemu wymiany informacji zarówno po stronie administracji podatkowych, jak i podmiotów gospodarczych. W efekcie przy wdrażaniu niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny korzystać z komentarzy do modelu umowy między właściwymi organami i do wspólnego standardu do wymiany informacji, opracowanych przez OECD, jako źródła przykładów lub interpretacji oraz w celu zapewnienia spójności stosowania we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto, przyjęte w Dyrektywie zasady sprawozdawcze i zasady należytej staranności stanowią powielenie przyjętych na tej płaszczyźnie rozwiązań w ramach procedury CRS.
Projekt przewiduje rozszerzenie zakresu automatycznej wymiany informacji na państwa inne niż kraje członkowskie -  uczestniczące w systemie automatycznej wymiany informacji opartym na globalnym standardzie OECD.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

08.12.2015 10:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

08.12.2015 10:00 - Leszek Skiba Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

08.12.2015 10:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

08.12.2015 10:00 - MF

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

08.12.2015 10:00 - IV kwartał 2015 r.

Typ dokumentu

08.12.2015 10:00 - C – projekty implementujące UE

Tytuł projektu

08.12.2015 10:00 -

Projekt ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania