Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

10.04.2018 11:58

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana ze zmianą ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn.zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858). Ww. ustawa wprowadziła m.in. zmiany w art. 18  ustawy o repatriacji. Jednocześnie rozporządzenie wydane na podstawie art. 18 ust. 4 ww. ustawy zachowało moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 listopada 2017 r.

W związku z tym, że dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych oraz sposobu ich organizacji dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 613) obowiązywało do dnia 1 listopada 2017 r. konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia.
Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie repatriantom i kandydatom na repatriantów pomocy w postaci możliwości uczestniczenia w bezpłatnych kursach języka polskiego i kursach adaptacji w społeczeństwie polskim.  Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu uwzględniono zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn. zm.), dokonane ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858) oraz ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

10.04.2018 11:58

Przepisy projektowanego rozporządzenia zostaną dostosowane do znowelizowanej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. W projekcie rozporządzenia planowane jest wprowadzenie w szczególności następujących zmian:
- określenie beneficjentów zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ww. ustawy;
- zapewnienie spójności przepisów projektowanego rozporządzenia z ww. ustawą w zakresie kursów organizowanych w ośrodku adaptacyjnym.

Projektowane rozporządzenie określa rodzaje i sposób organizacji kursów adresowanych do:
1. repatriantów: dzieci w wieku przedszkolnym uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki oraz osób dorosłych;
2. kandydatów na repatriantów.

Projektowane rozporządzenie przewiduje m.in. następujące narzędzia interwencji:
1. umożliwienie objęcia zajęciami w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim wszystkich repatriantów będących dziećmi w wieku przedszkolnym uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego;
2. objęcie dodatkową bezpłatną nauką języka polskiego repatriantów będących uczniami podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki realizowaną zgodnie z przepisami w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
3. umożliwienie objęcia małoletnich dzieci repatriantów przebywających razem z rodzicami na kursie w formie obozu zajęciami w zakresie nauki języka polskiego i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu zagwarantowano repatriantom bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd lub zwrot kosztów dojazdu, w przypadku gdy kurs odbywa się poza miejscem ich zamieszkania.
Oczekuje się, że zaproponowane rozwiązania umożliwią objęcie uprawnieniem zawartym w art. 18 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji jak największej liczby repatriantów i kandydatów na repatriantów.

Tytuł projektu

10.04.2018 11:58

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji