Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata na repatrianta oraz sposobu ich organizacji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

24.01.2018 10:00 -

Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana ze zmianą ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z późn.zm.), dokonaną ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 858). Ww. ustawa wprowadziła m.in. zmiany w art. 18  ustawy o repatriacji. Jednocześnie rozporządzenie wydane na podstawie art. 18 ust. 4 ww. ustawy zachowało moc do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 1 listopada 2017 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

24.01.2018 10:00 -

Przepisy projektowanego rozporządzenia zostaną dostosowane do znowelizowanej ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. W projekcie rozporządzenia planowane jest wprowadzenie w szczególności następujących zmian:
- określenie beneficjentów zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ww. ustawy;
- zapewnienie spójności przepisów projektowanego rozporządzenia z ww. ustawą w zakresie kursów organizowanych w ośrodku adaptacyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

24.01.2018 10:00 - MEN

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

24.01.2018 10:00 - Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

Rodzaj dokumentu

24.01.2018 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

24.01.2018 10:00 - MEN

Typ dokumentu

24.01.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

24.01.2018 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta oraz sposobu ich organizacji