Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

08.11.2018 10:00 -

Ujęte w projekcie uchwały zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez dysponentów części budżetowych z rezerwy celowej poz. 19, wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla osób zajmujących się w roku 2018 programami finansowanymi m.in. z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Przyjęcie projektu uchwały przez Radę Ministrów przyczyni się m.in. do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa mających na celu informatyzację danych o zdarzeniach medycznych oraz informatyzację publicznej służby krwi, a także ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój służących tworzeniu e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego. Ponadto przyjęcie projektu uchwały pozwoli na rozpoczęcie realizacji nowych zadań związanych z programowaniem perspektywy 2021-2027, tj. opracowanie ogólnokrajowego modelu ruchu na potrzeby nowej perspektywy (warunek wstępny przedstawiony przez KE w projekcie rozporządzenia).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

08.11.2018 10:00 -

Projekt uchwały zakłada podział środków na wynagrodzenia zgodnie ze zgłoszonym przez dysponentów zapotrzebowaniem, tj. zapewnia środki na utrzymanie kadry niezbędnej do realizacji projektów wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z zasadami wdrażania programów unijnych, realizowane projekty mają charakter czasowy, a zatem zwiększenie środków w budżecie dysponenta na wynagrodzenia nie powinno wiązać się ze stałym wzrostem wynagrodzenia w ramach budżetu dysponenta, a jedynie powinno dotyczyć finansowania wynagrodzeń w okresie realizacji projektów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

08.11.2018 10:00 - MIiR

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

08.11.2018 10:00 - Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

08.11.2018 10:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

08.11.2018 10:00 - MIiR

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

08.11.2018 10:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

08.11.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

08.11.2018 10:00 -

Uchwała Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018


do góry