Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD325
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży realizowanych w roku 2018 w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na lata 2017-2021, wykonawcami programu wieloletniego są: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
Minister Edukacji Narodowej odpowiada za realizację Priorytetu 1B2 „Godność, Wolność, Niepodległość” w latach 2018-2020, dotyczącego budowania wysokiej jakości międzypokoleniowego kapitału ludzkiego przez kształtowanie postaw, opartych na wspólnych Polakom wartościach, takich jak: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka.
Celem projektowanych rozwiązań jest wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży przez włączanie uczniów, wychowanków i nauczycieli we wspólne świętowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie będzie miało na celu wdrożenie realizacji zadania pn. „W pamięci zapisane”, będącego częścią Priorytetu 1B2 „Godność, Wolność, Niepodległość” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym ww. szkoły lub placówki, tj. jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym nie będącym jednostkami samorządu terytorialnego lub osobom fizycznym. 
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących ww. szkoły lub placówki pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę lub placówkę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wsparcie finansowe może być udzielone na realizację zadania w postaci projektu obchodów w danej szkole lub placówce setnej rocznicy polskiej niepodległości, uwzględniającego:
1. zorganizowanie wystawy złożonej z pamiątek powiązanych z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków oraz
2. zaprojektowanie wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z odzyskaniem i budową polskiej niepodległości.

Szkoła lub placówka przygotowuje ww. projekt obchodów, biorąc pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu, i wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego składa go do organu prowadzącego.
Organ prowadzący szkołę lub placówkę występuje z wnioskiem o dofinansowanie projektu obchodów do właściwego wojewody. Wojewodowie powołają zespoły oceniające wnioski składane przez organy prowadzące szkoły lub placówki oraz wyłonią najlepsze projekty obchodów biorąc pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu.
Wojewodowie podadzą do publicznej wiadomości listę organów prowadzących szkoły lub placówki, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia dla poszczególnych szkół i placówek oraz zadbają o promocję wyłonionych projektów obchodów.

Rozporządzenie określi w szczególności:
1. zakres i formę wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży;
2. sposób podziału i rozliczenia środków przyznanych na wsparcie realizacji zadania;
3. tryb i kryteria oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;
4. zakres informacji, jakie zawiera wniosek szkoły lub placówki oraz wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

Zadania w zakresie określonym w rozporządzeniu będą realizowane w roku 2018 i zostaną sfinansowane z budżetu państwa w wysokości 2 000 000 zł z części 30, dział Oświata i wychowanie. Środki zostaną przekazane do 16 wojewodów w kwocie po 125 000 zł.
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy historycznej przez dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości narodu, wyrabianie świadomości ciągłości dziejów, budowanie mostów międzypokoleniowych, jak również umacnianie więzi z miejscem zamieszkania i krajem ojczystym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarzena Machałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 16.05.2018
Rejestr zmian