Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID112
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Występujące na terenie kraju w latach 2009–2016 r. nawałnice oraz inne negatywne zjawiska atmosferyczne, w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, spowodowały znaczne szkody w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych. Wiele dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych utraciło podstawowe wyposażenie edukacyjne, lub pośrednio przez zmianę przeznaczenia wydatków z budżetów domowych, może napotkać znaczne utrudnienia w nabyciu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego.
Straty powodowane niestabilną sytuacją pogodową w latach ubiegłych oraz możliwość wystąpienia kolejnych negatywnych dla gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych zjawisk atmosferycznych, spowodowały podjęcie działań interwencyjnych ze strony państwa.
W wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych rodziny dzieci i uczniów tracą niejednokrotnie dorobek swojego życia i doświadczają dramatycznych przeżyć emocjonalnych. Istnieje poważne zagrożenie wystąpienia u tej populacji dzieci i młodzieży zaburzeń emocjonalnych.
Cykliczność pojawiania się negatywnych zjawisk atmosferycznych oraz ich skala wskazują na konieczność podjęcia działań o charakterze wyprzedzającym, które będą stanowić mechanizm pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez pomoc społeczną lub samych poszkodowanych.
Biorąc powyższe pod uwagę, proponuje się przygotowanie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.
W poprzednich latach realizacja pomocy w formie zasiłków losowych odbywała się na podstawie przygotowywanego corocznie programu rządowego, w którym określano warunki udzielenia pomocy, formy i zakres pomocy, w tym jej wysokość, a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy.
W przypadku wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych – realizacja pomocy w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych odbywała się przez przesunięcie środków z rezerwy celowej budżetu państwa do budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), organizacja wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych była zlecana organizacjom pozarządowymi oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
W celu umożliwienia organizacji wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych w ramach programu rządowego oraz zapewnienia jednolitych zasad ubiegania się o udzielenie pomocy w takiej formie, Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2014 r. włączyło organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych do programu rządowego, jako zadanie wykonywane przez wojewodów. Realizacja ww. zadania jest konieczna w kolejnych latach, przy czym ewentualna wysokość środków i liczba uczniów uzależniona będzie od wystąpienia potencjalnych negatywnych zjawisk atmosferycznych.
Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych zasadne jest kontunuowanie dodatkowej formy pomocy – jaką są zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i uczniów, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.
Taka forma pomocy będzie przeznaczona dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, którzy ze względu na wiek nie korzystają z wyjazdów edukacyjno-terapeutycznych. Taka forma pomocy może być również preferowana w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Może być ona zastosowana zaraz po wystąpieniu szkód i być bardziej efektywna niż odłożone w czasie wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., zwanego dalej „Programem”, pozwoli na sprawne i efektywne udzielanie wsparcia rodzinom oraz dzieciom i uczniom znajdującym się w sytuacjach dla nich szczególnie trudnych, bezpośrednio po wystąpieniu zniszczeń i strat.
Zaproponowane rozwiązania są ściśle powiązane z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i będą kierowane do tych osób, które tego w określonym czasie i miejscu najbardziej potrzebują.
Celem Programu będzie zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych takich jak nawałnice, huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia z nimi związane.

Program pozwoli na udzielenie pomocy finansowanej z budżetu państwa w formie:
1. zasiłków losowych na cele edukacyjne – w wysokości 500 zł lub 1 000 zł na dziecko lub ucznia, w zależności od wysokości poniesionych strat przez rodzinę dziecka lub ucznia,
2. wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego – w wysokości do 1 300 zł na ucznia,
3. zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia – w wysokości do 1 500 zł (wysokość dotacji będzie uzależniona od liczebności grup na zajęciach[1])
– z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pomocy nie przekroczy łącznie 2 500 zł na jedno dziecko lub jednego ucznia.

Pomoc w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych będzie udzielana dzieciom realizującym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, a także uczniom klas I-III szkoły podstawowej lub klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniom wszystkich typów szkół, z wyłączeniem szkól dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia te nie mogą być łączone z wyjazdami terapeutyczno-edukacyjnymi.
Natomiast zasiłki losowe na cele edukacyjne stanowią formę pomocy, która może być realizowana łącznie z wyjazdami terapeutyczno-edukacyjnymi lub zajęciami opiekuńczymi i zajęciami terapeutyczno-edukacyjnymi.
Pomoc w formie wypłaty zasiłku losowego ma umożliwić rodzicom ucznia zakup wyposażenia edukacyjnego ucznia, które w wyniku negatywnych zjawisk atmosferycznych uległo zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych rodziny dziecka lub ucznia, wynikających z tych zjawisk jest utrudnione lub niemożliwe.
Interwencja psychologiczna i terapeutyczna po doznanym stresie i traumie jest niezbędna. W celu przeciwdziałania ich skutkom należy stworzyć warunki do wyrównania szans edukacyjnych uczniów. Warunki te będą zapewnione poprzez organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych.
Ww. interwencja może być udzielona podczas wyjazdu, a w przypadku braku możliwości uczestnictwa w wyjeździe lub odmowy skorzystania z takiego wyjazdu – w formie zajęć o charakterze stacjonarnym w możliwie najbliższym otoczeniu ucznia. Ww. interwencji będzie towarzyszyła organizacja zajęć opiekuńczych, co pozwoli rodzicom na realizację niezbędnych działań naprawczych, remontowych lub budowalnych w celu usunięcia strat i zniszczeń stanowiących podstawę otrzymania pomocy.
W związku ze stratami ponoszonymi przez rodziny w wyniku nawałnic lub innych negatywnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), są udzielane zasiłki celowe. Pomoc finansowa w formie tych zasiłków wypłacana w wysokości do 6000 zł będzie stanowić podstawę do udzielenia dzieciom i uczniom pomocy w formie jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne, w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego lub zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. W przypadku konieczności skorzystania z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego przewiduje się możliwość złożenia oświadczenia o poniesionych stratach, które po pozytywnej weryfikacji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) będą stanowić podstawę do udzielenia wsparcia ze strony budżetu państwa.
Przyznanie dzieciom i uczniom z rodzin dotkniętych skutkami nawałnic lub innych negatywnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi, dofinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia edukacyjnego będzie rozszerzeniem katalogu realizowanych instrumentów pomocy materialnej państwa w zakresie wspierania rodzin w związku ze stratami poniesionymi w wyniku negatywnych zjawisk atmosferycznych.
Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych Ministerstwo Edukacji Narodowej ocenia, że potencjalna liczba odbiorców Programu nie powinna przekroczyć ok. 2 000 odbiorców rocznie (w 2016 r. było to 308 uczniów). Łączne wydatki budżetu państwa na ten cel, przy powyższych założeniach nie powinny przekroczyć 5 mln zł (2 000 odbiorców x 2 500 zł = 5 mln zł) rocznie.
Realizacja Programu jest zaplanowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”.

 


 

[1]  Kwota ta będzie malała w sytuacji, gdy pomoc będzie skierowana do większej grupy odbiorców. Dla wyliczenia środków niezbędnych na realizację zajęć przyjęto, że są one finansowane w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1 000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarzena Machałek Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.08.2017
Rejestr zmian