Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD56
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiany przewidziane w projekcie mają przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. z 2019 r. poz. 1042, dalej: ustawa o KSSiP) do wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2019 r. poz. 825, dalej: ustawa o SN) wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych wyłącznie obywatelstwa polskiego oraz wprowadzonego ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 740) wymogu posiadania przez prokuratorów i asesorów prokuratury wyłącznie obywatelstwa polskiego, a także m.in. uregulowanie kwestii związanej z czasem wolnym od zajęć i praktyk należnym aplikantom oraz dostosowanie terminu ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów do potrzeb kadrowych sądownictwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z wprowadzeniem warunku posiadania przez asesora sądowego i asesora prokuratury wyłącznie obywatelstwa polskiego, w projekcie proponuje się regulacje, zgodnie z którymi weryfikacja spełnienia tego warunku dotyczyć będzie chwili dokonywania wyboru wolnego stanowiska asesorskiego przez aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski, a osoby niespełniające tego warunku nie zostaną dopuszczone do wyboru tych stanowisk. Służą temu dodawane przepisy art. 33a ust. 5a, art. 33b ust. 7a i art. 35 ust. 4a ustawy o KSSiP. Podstawę weryfikacji stanowić będzie oświadczenie składane przez aplikanta pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zmiana art. 41c ust. 1 pkt 3 ustawy o KSSiP przewiduje wprowadzenie podstawy do żądania od aplikanta zwrotu stypendium w sytuacji braku możliwości mianowania go na stanowisko asesora wobec niespełnienia warunku posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego.
Przewiduje się wprowadzenie regulacji przejściowej dotyczącej sytuacji prawnej aplikantów, którzy rozpoczęli odbywanie aplikacji przed wejściem w życie projektowanej ustawy. W tym zakresie wyłącza się stosowanie do nich przepisów wykluczających możliwość dokonania wyboru stanowisk asesorskich i przewiduje się rozwiązanie zbliżone do przewidzianego w art. 117 ustawy o SN. Aplikant aplikacji sędziowskiej, a w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy o KSSiP, także aplikant aplikacji prokuratorskiej, który rozpoczął odbywanie aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej przed wejściem w życie niniejszej ustawy i który w chwili przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego nie będzie spełniał wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, będzie mógł w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie ww. stanowiska pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa.
Szczególnej regulacji wymaga sytuacja aplikantów, którzy zdali egzamin sędziowski w 2019 r. Proponuje się wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym osoby te będą mogły w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na zajmowanie stanowiska asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska asesora sądowego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa przez asesora sądowego, bądź odmówić wyrażenia tej zgody. Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa będzie miała w szczególności na względzie okoliczności związane z nabyciem obywatelstwa oraz konsekwencje wynikające z jego zrzeczenia się. Krajowa Rada Sądownictwa będzie podejmowała uchwałę w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie będzie przysługiwało. Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa podejmie uchwałę odmawiającą zgody na zajmowanie stanowiska asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa innego państwa, aplikant będzie mógł być mianowany na stanowisko asesora sądowego pod warunkiem przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania uchwały dokumentów potwierdzających podjęcie czynności zmierzających do zrzeczenia się obywatelstwa innego państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Dalkowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry