Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD451
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie RM z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wydane jest na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i obowiązuje od dnia 19 maja 2018 r.
Rozporządzenie wprowadziło m.in. zmiany w katalogu stanowisk polegające na:
1) wyodrębnieniu do oddzielnej liczby porządkowej stanowiska występującego we wszystkich urzędach samorządowych dyrektor departamentu (biura),
2) utrzymaniu w kolejnej liczbie porządkowej stanowiska naczelnik (kierownik) wydziału (jednostki równorzędnej).
Po wyodrębnieniu stanowiska dyrektor departamentu (biura) brak jest możliwości utworzenia stanowiska dyrektor wydziału.
Z uwagi na sygnalizowaną przez niektóre urzędy samorządowe oraz sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego potrzebę tworzenia także stanowiska dyrektor wydziału, przewiduje się przywrócenie takiej możliwości w dotychczasowym rozporządzeniu RM.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istota projektowanych zmian sprowadza się do wprowadzenia w katalogu stanowisk obowiązującym we wszystkich urzędach samorządowych stanowiska dyrektor wydziału (jednostki równorzędnej).
Ponadto zostanie wprowadzona zmiana dotycząca minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego poprzez odesłanie do odrębnych przepisów. Art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064) określa wymagania dla kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.01.2019
Rejestr zmian