Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID25
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do organizacji „Euro Contrôle Route Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Królestwie Niderlandów

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rzeczpospolita Polska od 2004 r. jest członkiem porozumienia administracyjnego ministrów właściwych ds. transportu w sprawie współpracy pomiędzy służbami kontroli transportu drogowego. W ramach ww. porozumienia powstała organizacja o nazwie „Euro Contrôle Route” (dalej ECR), w której Rzeczpospolitą Polską reprezentuje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Przedmiotem działalności ECR jest współpraca organów kontrolnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji, równowagi ekologicznej oraz przestrzegania przepisów socjalnych w sektorze transportu drogowego. Kraje członkowskie ww. porozumienia administracyjnego uznały, że dla efektywniejszej realizacji zadań dotyczących współpracy w zakresie transportu drogowego należy rozważyć przekształcenie organizacji ECR w inną strukturę tj. europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. „Euro Contrôle Route Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Królestwie Niderlandów (dalej ECR EUWT) ma powstać z przekształcenia organizacji „Euro Contrôle Route”. Przedmiotem działalności ECR EUWT będzie poprawa standardów wykonywania kontroli transportu osób i towarów w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz wzmocnienia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. poz. 1390, z 2011 r. poz. 1378, z 2013 r. poz. 1323, z 2015 r. poz. 1884 oraz z 2019 r. poz. 2020) Rada Ministrów podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do ugrupowania. W przedmiotowej uchwale zgodnie z ust. 2 ww. artykułu Rada Ministrów wskazuje organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w tym ugrupowaniu. Natomiast art. VII projektu Konwencji ECR EUWT stanowi, że członkami ugrupowania mogą być kraje członkowskie Unii Europejskiej reprezentowane przez podmioty publiczne zajmujące się nadzorem nad zawodowym wykonywaniem transportu drogowego osób i towarów z krajów członkowskich UE. Z powyższego wynika, że członkiem ECR EUWT będzie Rzeczpospolita Polska, która będzie reprezentowana na forum przedmiotowego ugrupowania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Ponadto, Rada Ministrów władna jest również do zatwierdzenia na podstawie art. 4 ust. 4 ww. ustawy konwencji ugrupowania.
Zgodnie z § 2 przedmiotowego projektu uchwały Rzeczpospolita Polska stanie się członkiem ECR EUWT z dniem uprawomocnienia się decyzji o rejestracji Konwencji i Statutu „Euro Contrôle Route Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Królestwie Niderlandów. Powyższe wynika z przepisów art. III i IX projektu Konwencji ECR EUWT stanowiących m.in., że ugrupowanie otrzyma osobowość prawną w chwili rejestracji zgodnie z przepisami prawa holenderskiego, a także, że działalność ugrupowania może rozpocząć się po uprawomocnieniu się decyzji o jego rejestracji zgodnie z przepisami art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 303 oraz Dz. Urz. L 330 z 03.12.2016, str. 5).
Procedura ustalenia treści dokumentów założycielskich (Konwencja i Statut) ECR EUWT została przeprowadzona. W chwili obecnej poszczególne kraje członkowie organizacji ECR prowadzą czynności związane z akceptacją treści dokumentów. Do dokumentów zostały wniesione uwagi z inicjatywy Głównego Inspektora Transportu Drogowego mające na celu doprowadzenie dokumentów do zgodności z przepisami krajowymi.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Weber Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.02.2020
do góry