Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD159
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem regulacji jest dostosowanie brzmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1154) do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.) ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) polegających na zmianie nazwy działu administracji rządowej „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” na „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. W przedmiotowym rozporządzeniu minister właściwy w zakresie ww. działu został przywołany pełną nazwą, stąd potrzeba dostosowania tych przepisów do obecnego stanu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązanie polega na zmianie rozporządzenia poprzez zastąpienie użytych w różnych przypadkach wyrazów „minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 17.02.2017
Rejestr zmian