Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC22
Tytuł

Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021-2027

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 29 maja 2018 r. Komisja Europejska opublikowała Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Następnie, w dniu 12 czerwca 2018 r. opublikowany został Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014. Obydwa projekty legislacyjne mają na celu ustanowienie ram prawnych dla wdrażania w państwach członkowskich UE wskazanych funduszy w zarządzaniu dzielonym, w tym Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach perspektywy finansowej UE 2021–2027. Obecnie w odniesieniu do obu projektów prowadzone są prace legislacyjne zarówno na forum Parlamentu Europejskiego, jak i Rady UE. Zakończenie tych prac, przyjęcie i wejście w życie obu aktów prawnych będzie skutkowało koniecznością przyjęcia krajowych dokumentów programowych wdrażających unijną pomoc finansową w latach 2021–2027.
W dniu 28 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła dokument rządowy – Informacja dla Rady Ministrów dot. sposobu organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi z perspektywą finansową UE 2021–2027.
W przedstawionym w tejże Informacji harmonogramie prac założono, że uruchomienie wdrażania nowej perspektywy finansowej nastąpi od najwcześniejszego momentu, tj. od początku roku 2021. W tym celu niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie przygotowania dokumentów programowych na perspektywę finansową 2021–2027 już w pierwszym kwartale 2019 r.
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 krajowym instrumentem wdrażania pomocy z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego jest Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, którego ramy legislacyjne tworzy ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Opracowanie przedmiotowego projektu ustawy jest niezbędne dla realizacji zadań z zakresu wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w perspektywie finansowej UE 2021–2027.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie regulacji prawnych dających podstawę wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2021–2027. Projektowana ustawa będzie regulować kwestie treści i struktury przyszłego programu operacyjnego w szczególności podziału na priorytety oraz środki. Większość rozwiązań przyjętych w niniejszym projekcie opierać się będzie o rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007–2013 oraz 2014–2020. Rozwiązania analogiczne do obecnych zostaną zastosowane w przypadku warunków przyznania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji czy kontroli. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż projekt nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przewiduje również nowe obszary wsparcia, takie jak działania z zakresu bezpieczeństwa na morzu, czy szeroko pojętego wsparcia niebieskiej gospodarki – projektowana ustawa odnosić się będzie również do tych zagadnień. Znaczącą różnicą, w stosunku do rozwiązań ustawowych przyjętych w obecnej perspektywie finansowej (2014–2020) będzie natomiast podział instytucjonalny. Rolę instytucji pośredniczących pełnić będą wojewodowie: zachodniopomorski, pomorski, warmińsko – mazurski, wielkopolski i lubelski, a nie jak ma to miejsce w obecnej perspektywie w zakresie priorytetu 1-3, 5, 6 i pomocy technicznej - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w zakresie priorytetu 4 - samorządy województw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełnić będzie natomiast rolę instytucji pośredniczącej w zakresie wypłaty przyznanej pomocy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem UC156.

Opcje strony

do góry