Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD476
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw​

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uzgadniane z Komisją Europejską zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wprowadzają nową formę wsparcia – instrumenty finansowe. Brak jest przepisów krajowych, uzupełniających przepisy Unii Europejskiej, niezbędnych dla prawidłowego wdrożenia instrumentów finansowych w ramach PROW na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) przez dodanie przepisów określających zasady wdrażania instrumentów finansowych w ramach PROW na lata 2014–2020, mogących stanowić podstawę prawną do zawarcia umowy
o finansowaniu z podmiotem wdrażającym instrumenty finansowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lutego 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 20.03.2019
Rejestr zmian